fredag 31 december 2010

Annus Horribilis

Till er som undrat hur jag mår: I'm getting along. Men det här året är utan tvekan det svåraste jag någonsin upplevt.

Bloggen kan "försvinna" en period, men oroa er inte, jag kommer tillbaka. När det blir är svårt att säga, för just nu handlar det bara om att överleva en dag i taget. Och ja, jag har någon att prata med, så det kommer att reda sig med tiden. Jag vet bara inte hur.

Så, ett Gott Nytt År tillönskas er alla, med förhoppning om bättre tider. För detta har varit ett Annus Horribilis, på alla sätt.

torsdag 2 september 2010

Upp-och-ner-Manna pausar en stund

Det är väldigt tyst just nu här på bloggen. Jag ber om ursäkt för det, jag hade inte riktigt planerat det så. Men augusti blev nog den underligaste månad jag upplevt på många år - det är som om alla de stora och svåra frågorna i privatlivet ska ställas på sin spets samtidigt, och jag springer och springer för att hinna med att få grepp om dem, och jag lär få fortsätta springa en bra stund till känns det som.

Inte för att redovisa i detalj vad som händer, men ett exempel är det telefonsamtal jag fick i helgen. Min närmaste väninna har sedan flera år levt med skyddad identitet - tack Skatteverket, ni räddar liv också - då hennes före detta make velat ta bort henne, och så plötsligt en dag är han död och borta själv. Av naturliga skäl, de hade barn tillsammans som nu har förlorat sin pappa, blir det väldigt mycket känslor, väldigt mycket sorg, för en pappa som slår är också en pappa och barnen måste få sörja även om han varit våldsam. Men för en vuxen som saknar den känslomässiga anknytningen kommer andra frågor upp på bordet - drömmar om ett normalt liv, ett normalt umgänge med vänner och bekanta när skyddsbehovet nu kanske minskar så pass att familjen kan leva normalt igen - eller kanske inte, för den nu döde har också en släkt och det är inte helt glasklart hur de ställer sig till allt som hänt ännu. Hur hanterar man det?

Och detta är bara en liten liten del av det som händer i mitt liv för tillfället, jag skulle kunna lägga till något om högt arbetstempo efter semestern, om nya perspektiv och relationer som förändras, och att jag tror eller vet att i det stora hela är det mesta som händer kanske positivt på lång sikt, men för stunden känns allt bara väldigt kaotiskt och det känns tjugonio kvällar av trettio som en omöjlighet att formulera tankar att dela med sig av här. Jag hoppas ni förlåter, och att ni kommer igen och läser när jag kommer igen för att skriva senare i höst.

söndag 15 augusti 2010

Rikskronofogde Eva Liedström Adler svarar angående umgängesbarnen

...mailet kom i fredags och jag lägger ut svaret här eftersom det finns ett stort intresse för frågan.

För tidigare korrespondens, se
...men inte om min mamma har skulder
Svar ifrån Kronofogdemyndigheten
Brevsvar till tf Rikskronofogden


"Hej,

Tack för ditt brev och de positiva synpunkter du lämnar avseende Kronofogdemyndighetens arbete med att modernisera de regler som styr vår verksamhet och därigenom skapa en större balans mellan gäldenärens skyldighet att betala och borgenärens rättighet att få betalt. Genom att lämna förslag och synpunkter i olika sammanhang försöker myndigheten bidra till det du efterlyser, nämligen en i samhället förändrad syn på gäldenären och insikt om den situation hon eller han befinner sig i.

Jag vill inledningsvis säga att den konkurrens mellan reglerna i föräldrabalken och utsökningsbalken som du talar om inte är en juridisk realitet. I en utmätningssituation är det utsökningsbalkens regler som är avgörande.

I brevet tar du också upp svårigheten att kombinera rollen som förälder med rollen som gäldenär. Det är, som du så tydligt beskriver, lätt att se de problem som uppkommer för föräldrar och barn när en förälder är föremål för löneutmätning. När det gäller möjligheten att ta hänsyn till kostnader för ett barn som inte bor hos båda föräldrarna bör man skilja på utgifter för underhåll och utgifter för umgänge.

Underhåll

Ett barn som bor endast hos den ena föräldern försörjs dels av boförälderngenom det underhåll hon eller han står för genom att ha barnet boende hos sig, dels genom det underhållsbidrag som den andra föräldern ska betala enligt 7 kap 2 § föräldrabalken. En gäldenär som inte har sitt barn stadigvarande boende hos sig förbehålls vid löneutmätning medel i förbehållsbeloppsberäkningen för att kunna betala underhållsbidrag och därmed fullgöra sin underhållsskyldighet för barnet. När föräldern har barnet hos sig kan myndigheten besluta att föräldern, enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, får avdrag på sin underhållsskyldighet eftersom skyldigheten fullgörs genom att barnet vistas hos föräldern som då svarar för den dagliga försörjningen av barnet. Ett sådant avdrag ska i första hand avräknas från skuld avseende äldre utmätningsbara bidrag som föräldern ännu inte har betalat. Om det visar sig att föräldern inte betalar sin del av det löpande underhållet förbehålls föräldern inte heller medel för sådana betalningar när förbehållsbeloppet ska fastställas. Boföräldern får dessutom förbehålla sig ett belopp för varje hemmavarande barn för att säkerställa barnets dagliga försörjning.

Umgänge

När det gäller kostnader för umgänge med ett barn som inte bor hos den aktuelle föräldern handlar det främst om kostnader för resor.

Bestämmelser om löneutmätning har funnits sedan 1917. Även om innehållet i reglerna har förändrats något över tiden är huvudprinciperna för hur förbehållsbelopp fastställs desamma. Gäldenären få behålla medel för att klara sin och sin familjs försörjning. Under årens lopp har det utvecklats ett regelverk som innebär att gäldenären jämte normalbeloppet även ska förbehållas medel som täcker boendekostnad och betalning av underhållsbidrag om gäldenären betalar sådant bidrag. Dessutom har det genom åren utvecklats en praxis som innebär att Kronofogdemyndigheten gör tillägg till normalbeloppet för sjukdomskostnader, kostnader för fullgörande av tjänst, barntillsyn och, från 2007, även för kostnader för medlemsavgift till arbetslöshetskassa. Det finns för närvarande ingen praxis som innebär att tillägg till normalbeloppet kan göras för umgängeskostnader. I avsaknad av stöd i regelverket eller nybildad praxis anser sig Kronofogdemyndigheten inte i nuläget kunna bortse från detta eftersom det skulle betyda att myndigheten då börjar fatta beslut som går emot såväl gällande lag som praxis. Det ligger i myndighetens uppdrag att upplysa lagstiftare och andra beslutsfattare om de konsekvenser reglerna innebär. Det uppdraget arbetar myndigheten kontinuerligt med genom att i olika sammanhang lämna förslag till regeländringar, avge yttranden och lämna synpunkter till de nyss nämnda mottagarna.

Även vid beslut om skuldsanering tar Kronofogdemyndigheten hänsyn till den försörjningsbörda gäldenären har och gäldenären förbehålls medel för att kunna fullgöra underhållsskyldigheten. Bedömningen av om hänsyn ska tas till utgifter för umgänge med barn eller inte är emellertid, som du riktigt påpekar, olika beroende på om bedömningen görs i handläggningen av en utmätning eller i ett skuldsaneringsärende. Det beror på att vid fastställande av förbehållsbeloppet i en utmätningssituation gäller reglerna i utsökningsbalken utan undantag och beslutet om förbehållsbeloppet omprövas så snart Kronofogdemyndigheten får kännedom om att gäldenärens ekonomiska förhållanden har ändrats, medan vid fastställandet av förbehållsbelopp för en person som ska beviljas skuldsanering tjänar reglerna endast som vägledning. Motivet till att reglerna endast är vägledande i en skuldsaneringssituation är att ett beslut om skuldsanering med därtill kopplad betalplan ska gälla under hela den femåriga betalperioden. Ett beslut om skuldsanering omprövas först om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats. I ett sådant perspektiv behövs en ekonomisk marginal för att öka möjligheten att beslutet ska hålla och gäldenären därmed kommer betala i enlighet med betalplanen under hela perioden.

Barnpension

Barnpension är en ersättning för den underhållsskyldighet den bortgångne föräldern inte längre kan fullgöra. Den del av pensionen som, efter avdrag för preliminär skatt, tillsammans med allmänt barnbidrag tillkommer sådant barn ingår i beräkningen av boförälderns förbehållsbelopp eftersom man vid bestämmandet av förälderns underhållsskyldighet ska ta hänsyn till barnets behov, dess egna inkomster och tillgångar samt till sociala förmåner. I de fall barnets pension och förmåner överstiger normalbeloppet för barn får barnet behålla det överskjutande beloppet.

Du undrar vidare varför Kronofogdemyndigheten inte registrerar vilka gäldenärer som har barn. De uppgifter som Kronofogdemyndigheten får använda som sökbegrepp är reglerade i lag. Bland de begrepp som myndigheten får använda för att elektroniskt söka fram olika uppgifter återfinns tyvärr inte uppgift om barn. Kronofogdemyndigheten får därför inte andvända uppgift om barn som sökbegrepp för att söka fram information och registrerar därför heller inte denna typ av uppgifter på sådant sätt att de blir sökbara. Att Kronofogdemyndigheten inte får använda uppgift om barn som sökbegrepp hindrar dock inte att informationen dokumenteras om den behövs för handläggningen av målet. Kronofogdemyndigheten har dock givits ett undantag från den nyss nämnda regeln och tillåts registrera barn i samband med avhysningar i syfte att kartlägga och föreslå åtgärder mot problematiken med att barn drabbas av avhysning. Myndigheten ser också,precis som du, att det finns ett värde i att registrera uppgifter på ett sökbart sätt för att i olika sammanhang kunna ta fram fler intressanta uppgifter ur den informatiosmängd som myndigheten har tillgång i sina register. Det är emellertid så att i avvägningen mellan risken för otillbörliga intrång i den personliga integriteten och att få tillgång till statistikuppgifter har lagstiftaren valt att tillgodose den personliga integriteten.

I brevet nämner du att Försäkringskassan är den ca 51:a största borgenären hos Kronofogdemyndigheten avseende antal skulder och skuldbelopp. Jag utgår ifrån att siffran avser antal inlämnade ansökningar om betalningsföreläggande. En liten del av de fordringar som Försäkringskassan i slutänden begär verkställighet av måste först fastställas i en dom, t.ex.ett utslag, för att kunna verkställas och handläggs därefter som enskilda mål under verkställigheten. Det rör sig i dessa fall om bl.a. fordringar på underhållsbidrag eller återkrav av för mycket utbetalt stöd eller bidrag i något sammanhang. Den stora andelen ansökningar om verkställighet som Försäkringskassan lämnar in är emellertid direkt verkställbara allmänna fordringar. Under det senaste halvåret lämnade Försäkringskassan in över 316 000 mål avseende underhållsbidrag. Skatteverket, som under samma period lämnade in nästan 167 000 mål, kommer på andra plats bland de statliga ingivarna. När det gäller antal ansökningar om betalningsföreläggande ligger Försäkringskassan under det gångna halvåret på 43:dje plats bland borgenärerna med 807 st. ansökningar. Trafikförsäkringsföreningen, som du också nämnde, lämnade förra halvåret in drygt 55 000 ansökningar om betalningsföreläggande och ligger därmed storleksmässigt på sjätte plats bland enskilda borgenärer. Alla utslag går dock inte vidare till verkställighet.

Jag hoppas att jag med detta lyckats förklara något om förutsättningarna för Kronofogdemyndighetens hantering av de frågor som du har ställt.

Med vänlig hälsning

Eva Liedström Adler"


Värt att kommentera, eller hur? MEN jag har för stunden "bara" åtta limpor på jäsning i köket, en jättedisk som morrar (jo, faktiskt) åt mig när jag passerar diskbänken, två katter som vill ha mat, en tonåring som surar i tv-soffan för att hon tvingades laga sin fiskgryta själv ikväll, fyra liter svamp som ska rensas, kokas av och frysas samt en tvättkorg som kommer hålla mig sysselsatt under resten av kvällens vakna timmar, så jag överlåter åt er läsare att bena upp vad ni tycker först. Vad tycker ni?

måndag 2 augusti 2010

En favorit i repris - Problem i förorten

En av mina absoluta favoritbloggare, Dwight, påminner idag om vikten av att ta reda på vad folk egentligen har i huvudet INNAN man går till vallokalen och gör ifrån sig. Idag har han studerat moderate Fredrik Reinfeldt närmare, och skriver som följer:

"När fattigdomen då ökar och regeringen vill visa att den minskar... fast den egentligen ökar, vad kommer man då att göra? Kommer man ännu en gång att ändra räknesätt eller kommer man att sänka gränsen som skiljer fattig från ”ickefattig”? Om man går på den sistnämnda linjen, vad kommer att hända med det ekonomiska bistånd som Björd Dahlén hänvisar till i sin skrift? Kommer man att sänka det? Vad kommer att hända med det så kallade normalbeloppet som kronofogden måste ta hänsyn till vid löneutmätning? Kommer man att sänka det ännu mer? Vad händer med de gamlas pensioner? Ska dom att sänkas ytterligare? Vid vilken nivå går smärtgränsen? När kan man inte sänka nivån lägre?

”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.” skriver Fredrik Reinfeldt på sidan 112 i sin bestseller ”Det Sovande Folket”. Den kan ni ladda ner här, både gratis och lagligt. Med lite vilja så går det att äta sig mätt på 10 - 15:- om dagen, är det en rimlig gräns Fredrik?

När börjar folk försvara sig?"Jag är benägen att hålla med Dwight och hans hustru Rachel i allt de skriver, ty de är sympatiska människor, och vill passa på att nedan visa en av familjen Dwights absoluta favoritvideos, en liten snutt ifrån ett viktigt och givande politiskt möte då vår absoluta grädda bland svenska politiker gör ett besök ute hos just Reinfeldts sovande folk.

The Dwights brukar se denna lilla filmsnutt tillsammans under andaktsfull tystnad varje fredag kväll. Det är trösterikt för dem, liksom för andra svenskar som har det svårt, att vi har så bra politiker här i landet, med så kärleksfull människosyn och så god insikt i hur Verklighetens folk har det. Sistlidna fredag greps Dwight av stundens allvar och känsla så till den grad efter kvällens filmvisning, att han till fots och utrustad med en bensindunk och fackla gav sig av emot Hufvudstaden för att personligen gratulera huvudrollsinnehavarna till deras goda insatser. Tyvärr kom han inte så långt då resan fick avbrytas på grund av storm och hagel (helt normalt väder sommaren 2010), men jag misstänker att han kommer göra ett nytt försök ganska snart. Och då misstänker jag att vi är flera som vill följa med honom.

måndag 26 juli 2010

Brevsvar till tf Rikskronofogden, angående umgängesbarn till vuxna med utmätning

Mellanstad 100726


Till Mikael Necke, tillförordnad Rikskronofogde.

Tack för snabbt svar (100708) på mitt brev till Rikskronofogden 100704 "...men inte om min mamma har skulder". Det tog en stund att formulera en replik, eftersom jag som alla andra föräldrar har ett emotionellt engagemang i frågor om barn och barnfattigdom, men nu hoppas jag att jag kan förhålla mig saklig. Jag förstår inte den situation vi har idag kring barn i familjer med skulder! Så illa är det.


Barnen kommer i kläm när de inte får kosta

I mitt brev tog jag upp frågor rörande barn i familjer med utmätning, umgängesbarn till vuxna med utmätning samt barn med funktionshinder som lever i familjer med löneutmätning, och där vårdbidraget räknas in i den utmätningsbara inkomsten. Jag kan ge fler exempel, ett av de tråkigare är barn som förlorat en förälder i förtid, och vars andra skuldsatta förälders löneutmätningsunderlag även omfattar den barnpension barnet får som kompensation för att den bortgångne inte kan bidra till barnets försörjning. Summan är att barn till skuldsatta med utmätning kommer i kläm, framförallt då de normbelopp som tillskrivs barnens behov inte svarar emot de av Konsumentverket beräknade kostnader som ett barn innebär varje månad.


Kronofogdens förslag är bra, men…

Ett barns ekonomi beror på ekonomin i det hushåll där barnet växer upp, så långt tror jag vi är överens. Barn i hushåll under utmätning, särskilt långvarig sådan, blir fattiga då de lever med låg ekonomisk standard jämfört med jämnåriga. Därför har Kronofogdemyndighetens kartläggningar av skuldsatta vuxnas situation de senaste åren varit bra, och jag tycker att övervägande delen av föreslagna åtgärder t.f. Rikskronofogden nämner är goda initiativ, då de syftar till snabbare vägar till skuldfrihet. Att införa en absolut preskription liknande den som finns i andra länder, tidsbegränsade indrivningsmöjligheter på obetalda skulder, räntetak och reglering av kapitalskuld före räntebelopp är också åtgärder som är efterfrågade i gäldenärskollektivet. Frågan om förenklad löneutmätning är mer kontroversiell, där finns en misstänksamhet och en oro hos många evighetsgäldenärer kring hur det skulle slå emot enskildas ekonomiska situation, men det tänker jag behandla enskilt längre fram under hösten. För att komma till kritan: det som måste till ifrån Kronofogdemyndighetens sida, oavsett vilket uppdrag man har fått ifrån regeringen och att man har lagar och/eller prejudicerande domar att luta sig emot i sin myndighetsutövning, är en förändrad syn på gäldenärsrollen. Vi gäldenärer med barn är inte bara skuldsatta, vi är också föräldrar. Tydligare: vi är i första hand föräldrar, i andra hand skuldsatta. Vi måste ha barnperspektivet för ögonen hur mycket vi än är skyldiga, och måste sätta barnens bästa före borgenärernas. Därför uppstår en konflikt i samma stund som vi ska utmätas, och därför blir en myndighet som inte erkänner barnens behov ett reellt hot emot familjen.


…här sätts Föräldrabalken ur spel när Utsökningsbalken reglerar utmätningen?

Jag vågar påstå att barnperspektivet idag saknas nästan helt i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Detta gäller oavsett om man ser till Verkställigheten som ju ansvarar för indrivningen, eller inom Skuldsaneringen som ska hjälpa oss till skuldfrihet genom en femårig avbetalningsplan. Visserligen har Kronofogdemyndigheten under det senaste året dels verkat för att stoppa skuldsättning av barn genom framförallt obetalda vårdavgifter, dels för att få ner antalet vräkningar av barn vilket jag finner lovvärt, men det innebär inte att man tar barnens bästa i beaktande i myndighetens relation till föräldrarna. Om vi ”bara” ser till det som orsakat mest storm inom föreningen Fattiga Riddare Stockholm: ett umgängesbarn till en skuldsatt med löneutmätning får idag inte förbehållas några pengar för att bekosta resor till föräldern, eller för den delen till basala saker som matvaror, tandkräm, toalettpapper eller blöjor, skor, galonbyxor, nappar, leksaker eller besök hos farmor eller något av det som barn till umgängesföräldrar som inte har skulder finner självklart. Om jag förstått rätt grundar Kronofogdemyndigheten detta på en dom från Svea Hovrätt, ÖÄ4277-99, där myndighetens jurist bestrider en umgängespappas begäran om att få förbehålla sig pengar för umgänge med en liten dotter, med motiveringen att ”borgenären inte kan lastas med gäldenärens kostnader för umgänge med barn”. KFM (dåvarande Riksskatteverket?) vann det målet. Med andra ord ligger myndighetens lojalitet helt hos borgenären, och hänsyn till gäldenärens skyldigheter gentemot barnet ska inte tas. Och i Utsökningsbalken 7 kap 4§ kan man också läsa att

”Lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll samt till fullgörande av betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning av lön har bättre rätt till lönen. Vid utmätning för fordran med företrädesrätt enligt 14 § första stycket 1 skall även betalningsskyldighet mot annan som har lika rätt som sökanden beaktas.”

Med det kan vi slå fast att Kronofogdemyndigheten inte ser umgängesbarn såsom en del av en gäldenärs familj, och att man tycker sig ha stöd för att borgenärerna har bättre rätt till gäldenärens pengar än vad gäldenärens barn har. Och som förälder har man en helt annan lagtext att följa, Föräldrabalken, 6 kap 2§:

”Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov (---) blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.”

Barnets personliga förhållanden. Behov. Tillgodosedda. Tillfredsställande försörjning. Innebär inte det att det måste finnas en relation mellan barn och föräldrar, skuldsatta eller inte? Vilken lag då ska gälla, är det Föräldrabalken som säger att vi måste försörja våra barn som är den lag som gäller mest, eller är det Utsökningsbalken som är lagen och därmed sätter Föräldrabalken ur spel? Blir barnen utplacerade i Laglösa Land i samma stund som mamma eller pappa får skulder hos Kronofogden? Är det så illa att vi, när vi drar på oss en betalningsanmärkning, inte bara ska mista våra möjligheter att ingå ekonomiska avtal, utan också som ett slags dubbel bestraffning ska mista relationen till våra umgängesbarn? Att barnen ska mista oss? Är det rimligt att barnen ska straffas för vad föräldrarna gjort fel?


…och vilken del av KFM har ”rätt”, Verkställigheten eller Skuldsaneringen?

Utsökningsbalken och Föräldrabalken krockar därmed för vilken skuldsatt förälder som helst, och med det är barnens rättssäkerhet – och föräldrarnas – genast satt ur spel. Det märkliga är att på samma gång som man inom Verkställigheten, framförallt i arbetet med löneutmätningar negligerar själva förekomsten av umgängesbarn, har man inom Skuldsaneringen valt att tillåta tillägg till gäldenärens förbehållsbelopp för resor för umgängesbarn. Från Kronofogdemyndighetens egen hemsida:

”Resekostnader i samband med umgänge med barn ska beaktas när det bestäms vad gäldenären ska betala i en skuldsanering. Det måste dock utredas i varje enskilt ärende vilka möjligheter föräldrarna själva har att täcka kostnaderna, om kostnaderna kan täckas på annat sätt samt vad som är rimligt att godta i fråga om antal resor och kostnaderna för dessa. Umgängeskostnader i övrigt, exempelvis för uppehälle, ska inte beaktas.”

Så inom Skuldsaneringsenheten existerar umgängesbarnen när de reser till eller från sin skuldsatta mamma eller pappa, men barnen får inte äta eller behöva blöjor, är det så det ska tolkas? Jag är inte ironisk, jag frågar för att jag inte förstår. Och vilken lagtext lutade sig Kronofogdemyndigheten genom Skuldsaneringen emot när de beslutade att umgängesbarn finns ibland, men bara när umgängesföräldern genomgår skuldsanering och endast under restiden från det ena hemmet till det andra?


Barnen finns verkligen inte. Umgänges- eller vanliga barn, spelar ingen roll?

Nästa ledsamma sanning. Innan våra representanter från föreningen Fattiga Riddare Stockholm åkte till Almedalen kontaktade jag Kronofogdemyndighetens kundtjänst för att få hjälp med statistik kring just barn i skuldsatta familjer. Hur barnen lever vet vi ganska mycket om inom föreningen, liksom vi vet en hel del om hur föräldrarna genom alltifrån svartarbete till att avstå ifrån allt de behöver för barnens skull försöker kompensera för det myndigheten tar ifrån barnen varje månad genom löneutmätningen. Jag ställde tre frågor:

- Finns någon statistik på exakt hur många barnfamiljer i Sverige som idag berörs av löneutmätning för en eller båda föräldrarna?

- Hur många av dessa barnfamiljer har två eller fler barn? (apropå höjningen av flerbarnstillägget som nu går direkt till utmätning)

- Och hur många av de barnfamiljer som blev vräkta under förra året hade under de föregående tolv månaderna varit föremål för löneutmätning hos en eller båda föräldrarna? (apropå föreningens breda erfarenhet av att möta barnfamiljer som levt länge under löneutmätning och hamnar i akuta situationer vid minsta avbräck i inkomsterna)

Svaret kom snabbt genom Karolina Kull och controller Alena Koren:

”Vi registrerar inte barnfamilj som gäldenärsegenskap, därför vet vi inte vilka av gäldenärer har barn”

Och det gav mig ännu mer att inte förstå, eller kanske en förklaring till att umgängesbarnen inte finns inom Kronofogdemyndighetens verksamhet. KFM vet alltså inte hur många barn i Sverige som idag berörs av löneutmätning. Ulrika Ring, vår föreningsordförande, har tidigare fått fram att det just nu rör sig om cirka 50000 umgängesföräldrar som ligger med underhållsskulder hos myndigheten. Om man beräknar att var och en av dem har 1,8 barn, innebär det att 90000 barn lever med den överhängande risken att skiljas från sin umgängesförälder på grund av att det inte finns pengar till umgänge efter att KFM genomfört löneutmätning på föräldern ifråga. Då ska man ha i minnet att underhållsskulder inte på något sätt är överrepresenterade i statistiken över de skulder svenskar har hos Kronofogden. I själva verket är den vanligaste skulden till Trafikförsäkringsföreningen, och Försäkringskassan som sköter merparten av underhållsbidragen återfinns först på 51:a plats på den senaste borgenärslistan. Det finns med andra ord 50 andra borgenärer som lämnar mer och fler skulder till Kronofogdemyndigheten för indrivning än vad Försäkringskassan gör. Så hur många barnfamiljer berörs egentligen av det här? Hur många barn är det som lever med låg standard eller rent ut sagt i fattigdom? Och varför registrerar inte Kronofogden detta, alltså barnfamiljer med skulder, för att kunna få en realistisk uppfattning om läget för samhällets svagaste, våra barn?


Och hur ska man kunna forska om barnfattigdom utan statistik från Kronofogdemyndigheten?

En sak vet jag säkert. Till hösten ska en stor rapport sammanställas om barnfattigdom i Sverige. På uppdrag av Rädda Barnen håller forskaren Tapio Salonen på att undersöka hur många barn som kan definieras som fattiga i Sverige idag. Det är två år sedan den förra rapporten gavs ut, så den här väntar vi med spänning på att få ta del utav. Barn som lever i familjer med löneutmätning ligger de facto under fattigdomsgränsen, men kommer inte med i den statistiken, då man använder sig av två andra parametrar för att kunna ringa in den grupp det handlar om. Dels ser man till familjens disponibla inkomst enligt SCB:s mätningar, dels ser man till antalet barnfamiljer som sökt försörjningsstöd under en tolvmånadersperiod (jag kan tänka mig att det rör hela år 2009). För barn i familjer med löneutmätning kan inkomsten på papperet vara hög nog, och det är ingen stor andel familjer med utmätning som söker kompletterande försörjningsstöd trots att Socialtjänstlagen uppenbarligen tillåter att kommunen fyller upp de hål Kronofogden skapar. Därför faller de barn jag skriver om ur ramen för undersökningen, siffrorna kommer inte att bli rättvisande hur ingående forskning som än genomförs. Jag önskar att Kronofogdemyndigheten kunde ta fram den statistik som behövs, eller på annat sätt hjälpa till att kartlägga barnens situation. Men det kanske är att be om ett mirakel?


Och mitt nästa brev kommer att gå till Barnombudsmannen

för en sådan har vi, och hans uppdrag är att övervaka att Sverige genom de statliga myndigheterna OCH naturligtvis även Kronofogdemyndigheten "efterlever FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

I dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna." (klippt ifrån Barnombudsmannens hemsida:

Jag såg nämligen att artikel 9 i Barnkonventionen, som behandlar Åtskiljande ifrån föräldrar, punkten 3, lyder:

Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

Och jag kan ha fel, men barnens bästa ligger inte i första rummet längre när en eller båda föräldrarna har skulder hos Kronofogden, så jag vill ställa frågan till Barnombudsmannen om saker och ting verkligen går rätt till eller om det är jag som inte har ett rätt någonstans. Inte för att FN lär ingripa, utan för att på sikt få se förbättringar för barnens skull. Och om det lär såväl tillförordnade Rikskronofogdar som skuldsatta föräldrar kunna läsa här på bloggen så småningom.

//Mamma Manna, medlem i föreningen Fattiga Riddare Stockholm


P.S Det finns fler bloggare i nätverket kring föreningen Fattiga Riddare Stockholm som inte heller förstår:

Ulrika Ring, Ulrika Ring, Ulrika Ring och Ulrika Ring
Nollkoll och Nollkoll
The Rocker, The Rocker, The Rocker och The Rocker
Livsrop och mera Livsrop om den svarta sidan av att vara skuldsatt förälder

D.S.
Intressant?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag 22 juli 2010

Polletten föll ner igår

...efter långt och intensivt tankearbete. Saker och ting går inte min väg, det är tydligt, för i samma stund som jag hann tänka att "Det ordnar sig, jag kan klara det" så inträffade nästa lilla "grej" som ger mig ekonomisk huvudvärk. I företaget Mannan & Co har jag en kompanjon som vid sidan av driver ett annat litet företag, och när hans största kund nu för ett par veckor sedan gick bort, påverkar detta naturligtvis min privatekonomi direkt. Det blir en hel höst på minsta möjliga lön för min del, så vi slipper hamna i en akut situation där pengarna inte räcker. Och så småningom kommer även den här situationen att reda sig, han kommer få andra kunder, men jag har haft ont i huvudet sedan jag fick veta vad som hänt, för roligt blir det inte.

Och med allt detta i huvudet har det inte blivit mycket ledigt, koppla av-ande eller sommarmys för min del, men igår när jag var ute och letade efter de där kantarellerna som krupit tillbaka ner i mossan på grund av torkan, slog det mig att alltihop ju bara är tillfälligt. För om några år när den lilla Mannan har flyttat hemifrån, kommer jag inte att ha några problem att klara mig med litet pengar. Då räcker det med att jag får in till hyran, och jag kanske kan få tag i en enrummare så det inte blir så dyrt, och det jag får behålla efter löneutmätning blir väl motsvarande dagens 4 400 kronor, och det räcker till maten iallafall. Så problemet minskar ju när lillan blir stor, och jag kommer vara mindre stressad utan försörjningsbördan. Så det finns en bra sida av att dottern blir vuxen också...

...och sedan slog mig den verkliga insikten:

I samma stund som dottern flyttar till något eget och blir självförsörjande, försvinner piskan från min rygg. Då behöver jag inte längre kämpa, det räcker om jag drar in så mycket att jag har till hyran plus exakt vad jag får behålla efter löneutmätning varje månad, för allt jag tjänar utöver det försvinner ju till Kronofogden och skulder jag aldrig kan bli av med hur mycket jag än kämpar. Det betyder att jag glatt kan gå ner till att bara arbeta deltid. Det betyder fler lediga timmar varje månad. Skulle det vara så att den förenklade löneutmätningen införs med andra regler för beräkning av förbehållsbelopp, kan jag lägga mig på samma nivå som riksnormen för socialbidrag, för där ligger ju ändå någon slags "botten" för vad myndigheten vill plocka åt sig från oss gäldenärer, eller nästan i alla fall... Det betyder att jag för första gången på flera år kommer att ha tid med mig själv, och jag tror jag kommer må bra av det. Att ha tid! även om jag inte har några pengar.

Och med det känns livet plötsligt lättare. För nu ser jag ett ljus i tunneln. Jag kommer inte att ha fyllt fyrtio när dottern skaffar eget, och oavsett jag har en förväntat "kort" livslängd då man i snitt blir 62 år i min familj, så får jag bättre livskvalitet om jag släpper taget och slutar kämpa. Go with the flow, eller vad säger man?

tisdag 20 juli 2010

KFM 100720: "8 av 10 får skuldsanering"

Pressmeddelande ifrån KFM idag. Så vet man att inte riktigt hela landet har semester:

"8 av 10 får skuldsanering

En ny undersökning från Kronofogden visar att de allra flesta som söker skuldsanering, nästan 8 av 10, får sin ansökan om skuldsanering beviljad. Vi ser också att i de allra flesta skuldsaneringarna, nästan i 7 av 10, får fordringsägarna tillbaka en del av sina pengar.
– Det är positivt att vi ser att en skuldsanering får verkliga effekter för de skuldsatta, deras långivare och samhället i stort, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef på Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet. En skuldsanering kan alltså leda till en vinna-vinna situation för alla inblandade. Genom en skuldsanering kan vi på Kronofogden bidra till att återställa balansen mellan långivare och låntagare i samhället.
– Det är utomordentligt viktigt att det finns en väl fungerande och lagreglerad möjlighet till skuldnedskrivning för överskuldsatta gäldenärer. Gäldenären kan komma ur sin omöjliga situation och borgenärerna kan få en viss utdelning på sina fordringar. Skuldsaneringslagen fungerar dessutom som riktmärke för hundratusentals frivilliga avbetalningsplaner mellan borgenärer och gäldenärer. En förbättrad skuldsaneringslag från årsskiftet kommer också sannolikt att leda till fler lyckade skuldsaneringar, säger advokat Claes Månsson, ordförande i branschorganisationen Svensk Inkasso som företräder inkassobranschen och bland annat tillvaratar borgenärernas intressen i skuldsaneringsfrågor.

Tiden av lågkonjunktur har nu fått tydlig effekt på antalet ansökningar om skuldsanering. Under de tre senaste åren har antalet ansökningar varit relativt konstant, men under det första halvåret 2010 har vi sett en kraftig ökning. Hittills har nästan 4 200 ansökningar kommit in. Det är en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period 2009. Om det fortsätter så här kommer det ha slagits rekord i antal ansökningar när året är slut. Kronofogdens prognos visar på över 8 000 ansökningar för hela året. De senaste åren har siffran legat på mellan 6 500 – 7 000 ansökningar.

– Jag är inte förvånad över utvecklingen. Det finns ingenting i omvärlden som tyder på att en avmattning kommer att ske. Det finns fortfarande många som har behov av en skuldsanering, men som av olika skäl inte har sökt, säger Anna-Carin Gustafsson Åström. Kanske är det så att många skuldsatta förstått att kraven för att få skuldsanering inte är oöverstigliga."

Det jag skulle vilja veta, är vilka "förbättringar" Svensk Inkassos Claes Månsson talar om. Är det månne det urvattnade "förslaget" vi fick ta del av i april, med marginella förändringar främst i syfte att även inkludera småföretagare i målgruppen som karlen syftar på? Eller har han drabbats av solsting?

Och så det förbannade ordet "balans" igen. Använt om relationen mellan dem som lever i skuld och dem som kan kräva in skulden, till priset av att umgängesbarn inte får kosta en krona. Inte ens till mat. Barnet emot kapitalet. Vilken balans då?

Och samtidigt kommer färsk statistik från KFM om det ökade antalet vräkningar under de senaste sex månaderna, upp fyra procent and still counting... Kan det finnas en relation mellan antalet människor som sitter fast i skuldfällan utan chans att ta sig därifrån på grund av våra stelbenta regelverk kring skuldsanering, familjer som betalar avskyvärda räntor till inkassoföretagen utan att någonsin kunna bli skuldfria, och det växande antal människor som inte kan betala sitt boende? Finns det någon relation där? Finns det någon statistik på det? Troligen inte, troligen aldrig på ti´n....
Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 13 juli 2010

SVT Rapport 100713: Här är de värsta skuldfällorna

SVT Rapport klarar de väsentliga nyheterna även under semestertider. Ur reportaget:

"Förra året lämnades 1,2 miljoner fordringar in till kronofogden. Telefonabonnemang, internet och sms-lån var några av de värsta skuldfällorna.

Men var tionde skuld gällde oförsäkrade bilar, och enligt Trafikförsäkringsföreningen får allt fler problem med att betala.

(---)

1,2 miljoner ansökningar
Förra året lämnades 1,2 miljoner ansökningar om betalningsföreläggande in till Kronofogden.

Nästan var tionde ansökan, 108.000 stycken, kom från just Trafikförsäkringsföreningen.

-Det är tyvärr ett normalt fall, att det från början är en liten fordran som växer med inkassoavgifter och att man lämnar den till Kronofogden, säger Mikael Gavatin, verksjurist vid Kronofogden.

(---)

Hos Trafikförsäkringsföreningen säger man att ett av grundproblemen är de cirka 60.000 oförsäkrade bilar som finns på vägarna, och märker att fler fått problem att betala försäkringen på senare år.

-De flesta fallen avgörs med en uppgörelse och en avbetalningsplan. Sedan går några fall till rättslig prövning, och där har vi märkt att fler bestrider istället för att vilja nå en uppgörelse, säger Susanne Svanholm, föreningens chefsjurist."Andra storkunder hos Kronofogden är kommuner och landsting, Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Svensk Adressändring, med 10.000 fordringar, och socialdemokraternas lotteri A-lotterierna, som anmälde 4.000 skulder förra året.

"-Jag tror inte att det handlar om att man är slarvig eller glömmer bort, jag tror att det handlar om att man inte har råd att betala, säger Mikael Gavatin, verksjurist vid Kronofogden.

-Om man märker att man får problem att betala, kontakta då fordringsägaren och se om det går att hitta en lösning innan vi kopplas in."

På Rapports hemsida publicerar man även en lista över de oftast om betalningsföreläggande företagen i Sverige, samt deras ombud, ofta inkassobolag.


Tio-i topp att gå till Kronofogdemyndigheten med skulderna:

Sökande: TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN
Antal: 107714
Ombud: TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN

Sökande: HI3G ACCESS AB
Antal: 52758
Ombud: INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB

Sökande: TELIASONERA SVERIGE AKTIEBOLAG
Antal: 43855
Ombud: SERGEL INKASSO/KREDITTJÄNST

Sökande: E.ON FÖRSÄLJNING SVERIGE AKTIEBOLAG
Antal: 30407
Ombud: INTRUM JUSTITIA I SVERIGE AB

Sökande: SERGEL KREDITTJÄNSTER AB
Antal: 30096
Ombud: SERGEL INKASSO/KREDITTJÄNST

Sökande: VODAFONE SVERIGE AKTIEBOLAG
Antal: 24596
Ombud: INTRUM JUSTITIA I SVERIGE AB

Sökande: ALEKTUM INKASSO AB
Antal: 20443
Ombud: ALEKTUM INKASSO AB

Sökande: COMHEM AB
Antal: 18786
Ombud: INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB

Sökande: GOTHIA FINANCIAL GROUP AB
Antal: 17979
Ombud: GOTHIA FINANCIAL GROUP AB

Sökande: FORTUM MARKETS AB
Antal: 17176
Ombud: INTRUM JUSTITIA I SVERIGE AB


Varmt tack till reporter Andreas Öbrink och ansvarig för webbpublikation Torbjörn Jacobsson för ett bra inslag i kvällsnyheterna. Missade du det? Här kan du titta! Om du betalt din tv-licens, förstås...Intressant? Pingat!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

söndag 11 juli 2010

Aldrig mer Fattiga Riddares forum

Det här är nog det märkligaste jag någonsin skrivit, men jag måste, även om jag hellre hade lagt krutet på att svara Mikael Necke, KFM.... Ulrika, jag gillar dig men det här är för mycket och du kan inte TALA honom tillrätta. Låt det ske. Och hatar du mig sen så tar jag det också.

Jag har som överskuldsatt varit aktiv på Fattiga Riddares forum under signaturen "corner". Det här blogginlägget handlar om varför jag lämnat forumet Fattiga Riddare, och varför jag aldrig kommer att återvända. Det rör sig om mitt enskilda ställningstagande som överskuldsatt, som bloggare och som förälder, men framförallt om hur jag på det rent mänskliga planet ställer mig till en händelseutveckling som skadat enskilda och mer än något annat skadat de överskuldsattas sak. Därför kommer jag konsekvent att radera ALLA kommentarer, positiva som negativa, som följer detta inlägg eller som skrivs någonstans i bloggen för att kommentera mitt ställningstagande. Framförallt kommer jag att vara snabb med att radera alla skadeglada vad-var-det-jag-sa-are som menar att alla överskuldsatta utan undantag är rättshaverister och misslyckade vrak som inte är värda besväret att försöka hjälpa. Vill ni mig något kan ni maila istället, min mailadress finns till höger...och vill ni prata skit om mig kan ni förslagsvis göra det på forumet istället. OK?

Forumet Fattiga Riddare är till för överskuldsatta och sköts av en privatperson Tony, allmänt kallad Admin. Forumet skapades av en förening Fattiga Riddare som inte kunde hålla samman, och det slutade med en dom i AD, konkurs och urdåligt rykte. Konkursförvaltaren överlät till medlemmen Tony att driva forumet vidare, och jag hamnade på forumet för ett par år sedan då jag googlade på sökord kring skuldsättning. Till en början använde jag bara forumet som förströelseläsning, men förra hösten kom fler och fler frågor upp som jag tyckte var intressanta. Framförallt började ett gäng forumdeltagare blogga om skuldsättning och skuldsattas situation under ledning av Ulrika Ring, ordförande för föreningen Insolvens Stockholm. Insolvens Stockholm hade varit en del av en större organisation, Insolvens där även jag en gång varit medlem, men Ulrika var ju inte mindre sakkunnig för att hon inte ingick där längre, och i början av det här året hjälpte hon mig igång med den här bloggen. Så långt allt väl.

Under senvintern kom bloggandet att rikta in sig på att skapa opinion för skuldsättningsfrågor och lösningar därtill. Vi blev en ganska tight grupp, om man ska använda det uttrycket, och vi märkte att det fanns ett intresse för alltifrån överlevnadsstrategier till skuldsaneringar, från relationen till kronofogdemyndigheten till hur man överlever som inkassoslav. Vi noterade också att våra onsdagsbloggar gav gensvar på forumet Fattiga Riddare, när skuldsatta som råkade snubbla över våra texter hittade dit och kunde börja söka rådgivning för sina skuldproblem där, helt anonymt. Den tjugonde februari i år samlades vi, en liten kärntrupp bland bloggarna som hade ekonomisk möjlighet att träffas satt ner tillsammans och gjorde upp om hur vi skulle fortsätta bygga. Två saker kom vi fram till - att vi behövde hålla samman, och där valde några men inte alla att gå in i lokalföreningen Insolvens Stockholm, och att vi skulle dra en riktig rövare och utropa ett politiskt parti som till hundra procent skulle driva frågor kring obestånd i riksdagen. Hur det gick med partiet vet ni som har följt oss länge, vi kan säga att det ligger på is men sanningen är att det kommer bli verklighet tidigast till år 2014, för ett parti tar år att bygga upp. Huvudsyftet med "partibildandet" uppfylldes dock. Frågor om obestånd kom att diskuteras livligt, och fler och fler skuldsatta har hört av sig, kommit in som deltagare på forumet och börjat engagera sig för att ta sina liv tillbaka. Med det är väl allt bra, eller? Nej, för där låg tydligen början till slutet, i alla fall på mitt engagemang i forumet.

Vi diskuterade länge hur vi skulle organisera oss den där februaridagen. Vi kom fram till att föreningen var en bra väg att gå, och att vi skulle bygga vidare på Insolvens Stockholms goda grund, för där fanns redan kompetens, engagemang och framförallt flera år av redan nedplöjt arbete, även om en del gått förlorat då man separerade från Insolvens Riks på grund av stridigheter. Men det fanns också behov av förändring, för en förening som inte tillhör Insolvens behöver ett nytt namn, och vi vägde och mätte i omgångar innan det slutgiltiga förslaget blev - Fattiga Riddare Stockholm. För att uttrycket "Fattiga Riddare" trots den tidigare föreningens dåliga rykte så klart uttryckte vad det handlar om, och för att det skulle vara lätt att anknyta till Fattiga Riddares forum, slussa behövande dit och på samma gång marknadsföra forumet utåt så mycket som möjligt. Det skulle inte påverka forumet negativt eller göra det beroende av oss, eller oss beroende av forumet heller för den delen. Så skulle arbetet för att förbättra liven för en halv miljon överskuldsatta ha två ben att stå på, stadigt.

Naturligtvis visste Tony/Admin som sköter forumet Fattiga Riddare om allt detta. Han var djupt involverad i alltifrån att hjälpa oss bloggare med "annonsplats" till att lyfta fram frågan om partibildandet, liksom han var väl medveten om - och med på - att vi ville att föreningen skulle heta Fattiga Riddare Stockholm. Parallellt marknadsförde vi forumet i vart och vartannat blogginlägg, med ett tryck som ibland blev nästan omänskligt. Namnbytet påbörjades under april-maj, och gällde då såväl föreningen som föreningens hemsida och Ulrika Rings egen blogg (bloggen bytte namn och adress från 5 juni) där hon i egenskap av ordförande men också som skuldsatt lyfter fram de frågor hon finner lämpliga. Och i efterhand kan jag också se att visst gjordes det missar - framförallt ramlade ordet Stockholm bort i namnet på både föreningens hemsida och på Ulrikas blogg, men ingen sade något, och jag själv reagerade inte för på något sätt var det så självklart med att Insolvens Stockholm/Fattiga Riddare Stockholm fortfarande var en Stockholmsförening, även om den hade bytt namn. Så jadå, jag kan helt klart ha skrivit "föreningen Fattiga Riddare" i mer än en månads tid då jag syftat på lokalföreningen i Stockholm, även här på bloggen eller i något inlägg på Fattiga Riddares forum. Ingen har sagt åt mig att det var fel av mig. Varför har ingen enda människa sagt åt mig att jag gjort fel!?!

Och vi borde ha anat oråd när det här kom i mailboxen den 30 maj i år... detta är Tony/Admins reaktion på att lokalföreningen Fattiga Riddare Stockholm INTE vill ligga under den domän han äger, fattiga-riddare.seRe: Tekniska nyheter som berör insolvensstockholm.se‏
Från: info@bildekor.se
Skickat: den 30 maj 2010 21:51:54
Till: Ulrika Ring (ulrika.ring@insolvensstockholm.se)
Kopia: alla@insolvensstockholm.se


En liten fråga: Varför blanda in ännu ett domännamn som kommer att förvirra bland medlemmarna? www.fattiga-riddare.se är väletablerat och det mest naturliga hade väl varit att fortsätta tillsammans under detta? Som det nu blir så blir det rätt "konstigt".... /Tony

> Spectacularly splendid!

>> (Personnamn) skrev 2010-05-30 20:35:
>> Hej,
>>>> Avtalet med det gamla webbhotellet är uppsagt idag, och kontot kommer
>> att upphöra den 7/6 2010.
>>>> Fr o m den 7/6 kommer nya sajten http://fattigariddare.info att tas i
>> bruk.
>>>>>> Detta gäller även epostadresser. Efter den 7/6 kommer
>> insolvensstockholm.se-adressen existera ett år till, men jag uppmanar
>> är alla att börja använda @fattigariddare.info
>> efter det datumet.
>>>> Med andra ord så alla@insolvensstockholm.se
>> blir alla@fattigariddare.info
>> , osv. Alla som ingår i maillistor
>> kommer naturligtvis att flyttas över till de nya.
>>>>>> Som webbmail kommer vi att börja använda GMails mailtjänst (Google>> Apps), mer information och inloggningsuppgifter för dem som har
>> @insolvensstockholm.se-adresser kommer senare.
>>>>>> Hör av er om ni har frågor.>>>> Häls.>> /(personnamn).> --Ja, varför, jag menar, forumet och föreningen är ju två skilda organisationer, så varför ska vi in under en domän som TONY äger?

Jag borde ha fattat, men jag gjorde inte det. Man är bra dum ibland.

Och så blev det tyst, helt tyst, och så kom nästa konstiga grej. En artikel i UNT den 14 juni, där det står

"- Man kan överleva på så lite pengar, men man kan inte leva, säger Tony Westman, som driver föreningen Fattiga riddare."

Och det var Tony själv som lade ut artikeln på forumet, och vi var många som läste den och gratulerade honom, men han sa inget om stycket "driver föreningen Fattiga riddare" och jag kanske inte var ensam om att tänka att den där journalisten var nog lite yr i mössan, för det står väldigt ofta konstiga saker i tidningarna. Och Tony sa ingenting. Inte ett ljud.

Och så blir det högsommar och Almedalsvecka, och Ulrika Ring och föreningens kassör Per Ahlin åker till Almedalen för att försöka lyfta frågor som de jobbat med sedan tiden då de var en del av stora Insolvens, om barn i skuldsatta familjer, barnfattigdom, umgängesföräldrar och utmätning, PLUS att de ska marknadsföra både föreningen och forumet med material de tiggt ihop och bekostat själva, för föreningen har inga bidrag utan här är det byxfickan som gäller när något verkligen måste köpas. Och vi är jättestolta, jag är jättestolt, inte bara för att vi lyckats få iväg dem utan för att de kan och vet och vill, och vi bloggar för att stötta dem så gott vi kan på distans, och så går jag in på Fattiga Riddares forum, och där... ser jag döden. Och jag lägger ett mail till Tony direkt med kopia till föreningsmedlemmarna, för sånt här löser man internt, inom gruppen, och inte inför ungefär 2000 forumdeltagare.


Konflikt under uppsegling?‏
Från: (Mannans andra mail)
Skickat: den 6 juli 2010 00:00:18
Till: internt@fattigariddare.info; info@bildekor.se

http://fattiga-riddare.se/forum/index.php?topic=3670.msg33549#msg33549

"Det har under kvällen kommit till min kännedom att några här försöker att värva medlemmar till "Fattiga Riddares Förening" som till synes skulle tillhöra detta forum.

Detta forum drivs visserligen av mig personligen, men vi har även en förening som är under mycket stor uppbyggnad tillsammans med några stora och starka organisationer.
Tyvärr är det sommartid, och den etableringen tar tid då det påverkas av semestrar och olika budgetår för dessa organisatioer som kommer att vara partners och bidragsgivare för föreningen.
Avsikten är att denna förening kommer att verka för att vara ett riksförbund.
Vi har sagt att det får ta lite tid, då vi hellre vill att det ska bli bra och stort, än fel och att vi inte klarar av det.

Den förening som nu försöker att värva medlemmar under förespegling att vara föreningen Fattiga Riddare är alltså inte våran!!

Det har under en längre tid varit försök att få tag på medlemslistan från mig som jag inte lämnar ifrån mig.

Jag anade syftet med ett "samarbete" redan från början, nämligen att försöka komma åt alla medlemmarnas namn och mailadresser, samt den starka organisation som jag de facto byggt upp.
Många medlemmar här har under en tid hört av sig med rädsla av att jag ska lämna ut deras uppgifter, men som sagt, uppgifterna följer mig i graven. M a o så är alla uppgifter totalsäkra här hos mig.

Den enda som kommer åt registret är alltså jag!

Mer information om den "riktiga" föreningen kommer under augusti då vi kommer att flytta in i våra nya och fräscha lokaler samt har fått den anställda personal som är planerad.

Mvh

Tony
admin"

Jag är lite undrande över detta. Milt sagt.

För jag tror ju att det Admin syftar på är ett inlägg som gjordes för nån dag sen, minns inte av vem, men det var väl om att man kunde bli medlem i Fattiga Riddare Stockholm?

Om så är, är det dags att ta tag i problemet nu innan det blir öppen konflikt. I nuläget begriper jag inte varför du agerar som du gör, Tony, jag förväntar mig mer av dig. Alltså: Om du har nåt emot att det finns en förening Fattiga Riddare Stockholm, är det dags att ta ansvar för det. Omvänt: om det inte finns nån fnurra, klargör det då. Ska det pratas skit bakom ryggar, räkna inte med mig. Påståenden om "försök att få tag i medlemslistor" är ju ett sätt att baktala utan att behöva tala om vem det gäller, eller vad det gäller, bara kunna misstänkliggöra åt olika håll och så gör man inte som vuxen karl. Forumet ska inte behöva bli något "Insolvens2 - the repris..." med maktkamper mellan deltagare. Om vi däremot måste klargöra skillnaden mellan forumet och föreningen Fattiga Riddare Stockholm offentligt, gör det då istället för att dela ut svinhugg.//(Mannans förnamn)
Så: Tony anklagar föreningen Fattiga Riddare Stockholm för något slags kuppförsök, luddigt formulerat anklagar han föreningen för att ha försökt ta över forumet, han släpper information om att en ny förening är under bildande och han ... jag vet inte vad. Och detta när vi har två medlemmar utskickade nere i Almedalen. Utlösande faktor är att en av medlemmarna i lokalföreningen på forumet berättar att man KAN bli medlem, men utan att förtydliga att det handlar om just en lokalförening för Stockholm. "Detta är en kupp....!" Och vad handlar det hela i grunden om? Ja, dels det jag beskrivit, att vi missat "Stockholm" på hemsidan samt Ulrikas blogg - fel av oss i över en månads tid, men INGEN INGEN har sagt nåt - varför?!? Och vidare, samma fel finns på t-tröjor som Ulrika och Per har på sig, och på papper de har med sig för att marknadsföra förening och forum. Och Tonys drag är att bränna dem båda OCH lokalföreningen direkt, på bål, offentligt, och samtidigt skuldbelägga och anklaga vilt åt höger och vänster. Jag kände mig ganska utpekad själv, och har sedan dess valt att inte delta i forumet längre. Det mail jag sände Tony var inte tydligt nog, så jag skickade ett till någon dag senare, som ett svar då han krävde att jag skulle be honom om ursäkt för att jag blev arg. Direkt ur min ut-box:


RE: Konflikt under uppsegling?‏
Från: (Mannans andra mail)
Skickat: den 7 juli 2010 23:10:54
Till: info@bildekor.se
Kopia: internt@fattigariddare.info


Svar till Tony/Admin, med kopia internt, för att det inte ska råda någon som helst tvekan om vad jag nu säger:

- Oavsett om fel begåtts ifrån föreningen Fattiga Riddare Stockholms sida, så gjorde du ett val i att inte kontakta den/dem de berörde direkt, utan istället lägga ut ett inlägg på forumet som mer än något annat syftar till att förtala en förening som du själv haft möjlighet att tycka till om sedan slutet av februari i år.

- Du mer än insinuerar "kuppförsök" och "hot" emot forumet och dess deltagare i detta inlägg, på oerhört lösa grunder.

- Jag ogillar starkt att i egenskap av föreningsmedlem i Fattiga Riddare Stockholm bli pådyvlad något jag inte har skuld till, liksom jag ogillar ditt sätt att försöka ställa forumdeltagare emot varandra med luddiga anklagelser.

- Sannolikheten för att jag ska be dig om ursäkt är lika stor som att du ska inse att du också har ett ansvar för den uppkomna situationen, liksom du har ett ansvar för att lösa den på ett bra sätt.

- Jag vänder därför forumet Fattiga Riddare ryggen, för på nuvarande premisser ser jag ingen mening med min närvaro där.

//(Mannans förnamn)

"... och jag ser då fram emot en ursäkt.
>
> /Tony"
>Ni ser. Det är över. Eller såhär: min lilla bit av historien är över - jag har för all framtid brutit med Tony, och med Fattiga Riddares forum. För att jag som överskuldsatt missgynnas av hans påhopp på en förening som han själv har haft möjlighet att forma och påverka. För att jag som bloggare har marknadsfört hans forum, men idag känner att maktgalenskap tog över och mitt arbete inte varit något värt för en människa som vill ha ledarskapet och kontrollen över andra, och som medvetet går in och förstör så mycket han kan för andra när han inte får det. För att det ur Tonys perspektiv varit värt att skada andra människor allvarligt, vare sig det nu handlar om repressalier eller pengar. Pengar? Överskuldsatta har väl inga pengar? Nej, det är sant. Men någon trodde det.

Nu gör jag det. Läs den här mailkedjan baklänges, så förstår ni vad det hela egentligen handlar om.Fwd: Re: Fwd: Re: Hej Tony‏
Från: Ulrika Ring (ulrika@fattigariddare.info)
Skickat: den 10 juli 2010 19:59:53
Till: internt@fattigariddare.info... en fingervisning.

//Ulrika

-------- Ursprungligt meddelande -------- Ämne: Re: Fwd: Re: Hej Tony
Datum: Sat, 10 Jul 2010 19:46:09 +0200
Från: info@bildekor.se
Till: Ulrika RingJag förväntar mig att du eller Ulrika tar första steget till att komma
överens i arbetet för överskuldsatta.

Dock vill jag påpeka att inget samarbete med Fattiga Riddare, dvs oss,
längre är aktuellt.
Vi uppmanar Er därför att byta namn och förklara det på Er blogg, hemsida,
Facebook osv.

Hitta på ett eget namn och skapa ett gott rykte på egen hand istället för
att renommésnylta på vårt namn!
"Alla" vet ändå inom kort vad Ni gjort, och som Ni märker så tycker inte
folk att det är okej att göra så.

Som Egon Frid skrev i ett mail sent igår kväll:
"Ser fram emot att få ha fortsatt kontakt med både Insolvens och Fattiga
Riddare.
Ulrika Ring och Per Ahlin får väl starta eget istället för att "sno"
andras organisationer och framstå som de företräder dem."

Uppmuntrande mail från Kronofogdens huvudkontor samt till och med från ett
par inkassochefer har gjort att vi känner oss allt starkare och att det
faktiskt kommer något gott ur denna soppa, nämligen att vi här i Fattiga
Riddare visar att vi agerar seriöst, medans Ni själva drar ner Era namn i
smutsen ännu mer.

Byter Ni inte namn eller åtminstone går ut med en stor ursäkt på
framsidorna av blogg och hemsida så blir kommande vecka intressant!
Ni har fått många alternativ för lösningar på detta problem, men
uppenbarligen vill ni inte lösa det.
Era namn, och helst Ulrikas, som varit ett "aktat" namn hos
gäldenärskollektivet är nog inte mycket värt längre.
Dra inte ner det ännu mer, utan jag uppmanar Er att försöka komma överens
och ställa saker och ting till rätta igen så gott Ni kan. För Er egen
skull!

Mvh

Tony


> Du behöver inte bekymra dig över projektredovisningen till
> Konsumentverket, den har vi full kontroll över. Den har varit försenad
> men vi har anstånd till den 1/8. Det vore mycket bättre om du bekymrad
> dig över de grundskott du sätter mot arbetet för överskuldsatta genom
> ditt agerande. Vill du lugnt och sansat diskutera förutsättningarna för
> arbetet för överskuldsatta framåt så är jag på. Vill du bråka och gräla
> om det förflutna får du vända dig till någon annan.
>
> / Per
>
>
> info@bildekor.se skrev 2010-07-10 17:54:
>> Har jag missuppfatta nåt?
>>
>> Jag har fått övermailat från Konsumentverket och Kammarkollegiet
>> handlingarna.
>> Ljuger dom alltså?
>>
>> Jag beskyller ingen, jag frågade hur det går med återkravet som det
>> finns
>> beslut om redan.
>>
>> Är det så att argumenten och försvaret tryter och ni inte har något att
>> komma med så är det bättre att säga det istället för att svara som ni
>> gör.
>>
>>
>> /Tony
>>
>>
>>
>>> Om du vill fortsätta kommunicera med oss så får du helt enkelt börja
>>> med att anta en normal samtalston, och_sluta kasta ut beskyllningar och
>>> ösa
>>> skit över oss hela tiden_. Notera att vi hittills inte sagt ett ont ord
>>> om dig. Börja där, så kanske vi är intresserade av en dialog.
>>>
>>> / Per
>>>
>>>
>>>
>>> info@bildekor.se skrev 2010-07-10 15:29:
>>>
>>>> Hur går det med återkravet på 200.000kr?
>>>>
>>>> Varför har Ulrika haft så panik ibland att få veta hur många inlägg
>>>> eller
>>>> medlemmar som kommit in under en viss månad, t.o.m. från tider FÖRE
>>>> ett
>>>> så
>>>> kallat "samarbete"? Jo, det har hon själv sagt, för att rapportera in
>>>> redovisning för bidrag.
>>>> Varför ska MITT forums inläggs- eller medlemsstatistik användas för en
>>>> utomstående förening?
>>>> Låter som bedrägeriförsök?
>>>>
>>>> Vi går till botten mad allt detta och tackar Gud för att vi har ivriga
>>>> journalister som hakade på tåget efter vårt pressmeddelande.
>>>> Flera framstående politiker och till och med inkassochefer har hört av
>>>> sig
>>>> och tycker att det är bra att jag står på mig!
>>>>
>>>> Ni är helt enkelt rökta efter det här!
>>>>
>>>> /Tony
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>> Du har valt att ägna dig åt att med full kraft sprida förtal om
>>>>> Ulrika
>>>>> och mig på hemsida och forum. Detta spelar enbart
>>>>> gäldenärskollektivets
>>>>> motståndare i händerna. Den pajkastningen vill vi helt enkelt inte
>>>>> delta
>>>>> i. Om inte gäldenärskollektivet vill att vi ska arbeta för dem, så
>>>>> får
>>>>> vi helt enkelt låta bli. Maktbegär och penninghunger är dina
>>>>> hjärnspöken, dom får du slåss med själv.
>>>>>
>>>>> / Per
>>>>>
>>>>> info@bildekor.se skrev 2010-07-10 14:57:
>>>>>
>>>>>
>>>>>> Jag har en normal och trevlig samtalston, men samtidigt kan jag inte
>>>>>> blunda för fakta!
>>>>>> Dock har jag haft fullt upp sedan i måndags kväll då detta började.
>>>>>> Det
>>>>>> blev min semester det, inte konstigt att man blir irriterad!
>>>>>>
>>>>>> Vänligen förklara och svara på mina frågor.
>>>>>>
>>>>>> Mvh
>>>>>>
>>>>>> Tony
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>> Om du vill fortsätta kommunicera med oss så får du helt enkelt
>>>>>>> börja
>>>>>>> med
>>>>>>> att anta en normal samtalston, och sluta kasta ut beskyllningar och
>>>>>>> ösa
>>>>>>> skit över oss hela tiden. Notera att vi hittills inte sagt ett ont
>>>>>>> ord
>>>>>>> om dig. Börja där, så kanske vi är intresserade av en dialog.
>>>>>>>
>>>>>>> / Per
>>>>>>>
>>>>>>> info@bildekor.se skrev 2010-07-10 14:36:
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>> Varför går Ni inte ut med tillrättaläggande på bloggen och er
>>>>>>>> .info-sida?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Varför ändrar ni inte namnet som utlovat?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Varför tappar ni tal och skrivförmågan då det hettar till?
>>>>>>>> Om det inte finns några oegentligheter så måste det väl vara
>>>>>>>> bättre
>>>>>>>> att
>>>>>>>> försöka komma sams på något vis och ställa allt till rätta så gott
>>>>>>>> det
>>>>>>>> går?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Jag misstänker att allt detta bl.a. har med återkrav på 200.000kr
>>>>>>>> från
>>>>>>>> Konsumentverket att göra och som ligger hos Kammarkollegiets
>>>>>>>> inkassoavdelning. Har jag fel?
>>>>>>>> Behövde ni ett "nytt" organisationsnummer och/eller massor av
>>>>>>>> medlemmar
>>>>>>>> för att redovisa och hoppas på nya fräscha bidrag?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Glöm inte bort att jag kallas "privatdeckare" av vissa. Har drivit
>>>>>>>> säkerhetsföretag i början/mitten på 90-talet och har för vana att
>>>>>>>> plocka
>>>>>>>> fram fakta kring alla som jag "gör affärer" med. Driver ju sån
>>>>>>>> verksamhet
>>>>>>>> som hobby numera också.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Fortsatt tystnad kommer jag att tolka som att mina teser
>>>>>>>> stämmer....
>>>>>>>> Inse då också att Ni kommer att betraktas som bortgjorda för lång
>>>>>>>> tid
>>>>>>>> fram
>>>>>>>> över! Den här gången gick ni på fel person!
>>>>>>>>
>>>>>>>> /Tony
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hej igen,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Jag konstaterar nu på morgonen att du dessvärre tycks välja att
>>>>>>>>> arbeta
>>>>>>>>> för att splittra gäldenärskollektivet hellre än att försöka komma
>>>>>>>>> överens. Det tycket jag är djupt beklagligt. Och det underlättar
>>>>>>>>> som
>>>>>>>>> sagt inte förhandlingen om ett köp.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Nu ska vi ut igen på gatorna i Visby och arbeta för att få till
>>>>>>>>> stånd
>>>>>>>>> förändringar och förbättringar för Sveriges överskuldsatta. Så vi
>>>>>>>>> har
>>>>>>>>> varken tid eller vill gräla internt. Vi grälar hellre med
>>>>>>>>> Kronofogden.
>>>>>>>>> Vi gör våra val, och du gör uppenbarligen dina.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Vi hörs i nästa vecka.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> / Per Ahlin
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Per Ahlin skrev 2010-07-08 22:42:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hej,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Som jag skrev förut tänker jag inte gå i debatt om vad som
>>>>>>>>>> förevarit;
>>>>>>>>>> vi har uppenbarligen helt olika syn på saken.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Du är väl medveten om att Ulrika och jag nu är i Visby, och
>>>>>>>>>> arbetar
>>>>>>>>>> för fullt för Fattiga Riddare under mycket knappa och
>>>>>>>>>> privat
>>>>>>>>>> betalda
>>>>>>>>>> omständigheter. Så du får vara realistisk i dina krav. Vi
>>>>>>>>>> är
>>>>>>>>>> inte
>>>>>>>>>> tillbaka i Stockholm förrän på måndag, och kan först då på
>>>>>>>>>> allvar
>>>>>>>>>> ta
>>>>>>>>>> itu med att försöka slutföra en affär. Kan du inte ge dig
>>>>>>>>>> till
>>>>>>>>>> tåls
>>>>>>>>>> tills dess kan det alltså tyvärr inte bli någon affär. Jag
>>>>>>>>>> vill i
>>>>>>>>>> sammanhanget påminna dig om att du nu en längre tid skrivit
>>>>>>>>>> om
>>>>>>>>>> en
>>>>>>>>>> affär du haft på gång med några stora rikstäckande
>>>>>>>>>> organisationer,
>>>>>>>>>> och
>>>>>>>>>> att du tydligen inte ställt samma orimliga krav till dem.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Kom också ihåg att det inte finns någon absolut sanning.
>>>>>>>>>> Din
>>>>>>>>>> sanning
>>>>>>>>>> skiljer sig från min sanning. Vårt intresse över att betala
>>>>>>>>>> för
>>>>>>>>>> och
>>>>>>>>>> ta
>>>>>>>>>> över forum och medlemsregister minskar naturligtvis
>>>>>>>>>> åtskilligt,
>>>>>>>>>> om
>>>>>>>>>> det
>>>>>>>>>> på forum och till medlemmar dessförinnan har spridits
>>>>>>>>>> negativa
>>>>>>>>>> uppgifter om oss (misslyckad kupp etc.), som vi inte anser
>>>>>>>>>> vara
>>>>>>>>>> sanningen och som vi inte tänker gå i debatt om för
>>>>>>>>>> kollektivets
>>>>>>>>>> sammanhållnings skull.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Ett avtalsförslag vill jag likväl ha från dig, din jurist
>>>>>>>>>> din
>>>>>>>>>> eller
>>>>>>>>>> advokat, vad det nu är. Jag vill se att vi är på samma bog
>>>>>>>>>> för
>>>>>>>>>> att
>>>>>>>>>> kunna slutföra en affär.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> mvh / Per Ahlin
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> info@bildekor.se skrev 2010-07-08 19:51:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hej igen!
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Vad har hänt med Ulrika? Har hon stuckit huvudet i sanden
>>>>>>>>>>> efter
>>>>>>>>>>> den
>>>>>>>>>>> misslyckade kuppen?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte hon kan
>>>>>>>>>>> tala
>>>>>>>>>>> för
>>>>>>>>>>> sig
>>>>>>>>>>> själv,
>>>>>>>>>>> det är ju faktiskt hon och jag som har diskuterat
>>>>>>>>>>> eventuella
>>>>>>>>>>> samarbeten
>>>>>>>>>>> osv hela tiden annars.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Jag har inte någon advokat, och har inte heller påstått
>>>>>>>>>>> det.
>>>>>>>>>>> Jag har däremot talat med en jurist som är mer insatt i
>>>>>>>>>>> sakfrågan
>>>>>>>>>>> kring
>>>>>>>>>>> ämnet än vad jag själv är. tex så är föreningskunskap inte
>>>>>>>>>>> min
>>>>>>>>>>> starka
>>>>>>>>>>> sida.
>>>>>>>>>>> Jag kan självklart ta fram ett avtal för köp av forumet
>>>>>>>>>>> etc
>>>>>>>>>>> om
>>>>>>>>>>> du
>>>>>>>>>>> vill
>>>>>>>>>>> det, men det förutsätter att pengarna finns för omgående
>>>>>>>>>>> likvid.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Jag vill som jag också sa, inte sälja forumet egentligen,
>>>>>>>>>>> utan
>>>>>>>>>>> det
>>>>>>>>>>> är
>>>>>>>>>>> ett
>>>>>>>>>>> alternativ när jag ändå blir fullständigt överkörd på
>>>>>>>>>>> detta
>>>>>>>>>>> vis.
>>>>>>>>>>> Dock är det så att efter att vi pratade igår har flera
>>>>>>>>>>> personer
>>>>>>>>>>> hört
>>>>>>>>>>> av
>>>>>>>>>>> sig, och det ser tyvärr ut som att jag hade rätt i mina
>>>>>>>>>>> aningar
>>>>>>>>>>> om
>>>>>>>>>>> vad som
>>>>>>>>>>> var på gång.
>>>>>>>>>>> Många medlemmar är just nu i uppror och kräver att få veta
>>>>>>>>>>> vad
>>>>>>>>>>> som
>>>>>>>>>>> hänt.
>>>>>>>>>>> Jag känner tyvärr ett ansvar inför medlemmarna att berätta
>>>>>>>>>>> sanningen,
>>>>>>>>>>> då
>>>>>>>>>>> sanningen är något jag alltid förespråkat!
>>>>>>>>>>> Ni har därför fått möjligheten, enligt Ulrikas önskan, att
>>>>>>>>>>> själva
>>>>>>>>>>> få
>>>>>>>>>>> ställa allt till rätta igen och samtidigt skriva på både
>>>>>>>>>>> forum
>>>>>>>>>>> och
>>>>>>>>>>> Er
>>>>>>>>>>> hemsida/blogg om Ert snedsteg. Något sådant har dock inte
>>>>>>>>>>> skett!
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Vid en försäljning får förhandlingarna inte dra ut på
>>>>>>>>>>> tiden,
>>>>>>>>>>> utan
>>>>>>>>>>> bör
>>>>>>>>>>> vara
>>>>>>>>>>> klara innan denna veckas slut. Vad gäller en försäljning
>>>>>>>>>>> så
>>>>>>>>>>> är
>>>>>>>>>>> det
>>>>>>>>>>> en
>>>>>>>>>>> köpeskilling av minst 50.000kr som gäller, och för det så
>>>>>>>>>>> övergår
>>>>>>>>>>> forumet,
>>>>>>>>>>> databasen (bl.a. medlemsregister) domännamnet,
>>>>>>>>>>> webbhotellplats
>>>>>>>>>>> samt
>>>>>>>>>>> org.nr
>>>>>>>>>>> för föreningen Fattiga Riddare Gävle som är under
>>>>>>>>>>> namnändring
>>>>>>>>>>> just
>>>>>>>>>>> nu.
>>>>>>>>>>> Fullständig överföring av ägandet övergår därmed till
>>>>>>>>>>> köparen.
>>>>>>>>>>> Eventuell överlåtelseavgift för domän och/eller webbhotell
>>>>>>>>>>> betalas
>>>>>>>>>>> av
>>>>>>>>>>> köparen.
>>>>>>>>>>> I och med en försäljning så hoppar jag, och vi andra i
>>>>>>>>>>> Umeå
>>>>>>>>>>> av
>>>>>>>>>>> tåget
>>>>>>>>>>> fullständigt, och gör inga som helst anspråk på Fattiga
>>>>>>>>>>> Riddare
>>>>>>>>>>> över
>>>>>>>>>>> huvud
>>>>>>>>>>> taget.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Accepterar Ni detta, och kan tillse att likvid omgående
>>>>>>>>>>> betalas
>>>>>>>>>>> in
>>>>>>>>>>> på
>>>>>>>>>>> konto som kommer att uppges inför försäljningen så vill
>>>>>>>>>>> jag
>>>>>>>>>>> ha
>>>>>>>>>>> acceptansen
>>>>>>>>>>> snarast! Därefter tar jag beslut om en försäljning kommer
>>>>>>>>>>> att
>>>>>>>>>>> ske
>>>>>>>>>>> och
>>>>>>>>>>> i
>>>>>>>>>>> det fall att försäljning kommer att bli av så skriver jag
>>>>>>>>>>> ihop
>>>>>>>>>>> ett
>>>>>>>>>>> normalt
>>>>>>>>>>> köpeavtal.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> På återhörande!
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> /Tony
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hej Tony, Per här.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Vi fick ju dina ultimatum redan igår, och som vi kom
>>>>>>>>>>>> överens
>>>>>>>>>>>> om
>>>>>>>>>>>> skulle
>>>>>>>>>>>> jag återkomma idag. Helt riktigt är det enda intressanta
>>>>>>>>>>>> alternativet
>>>>>>>>>>>> 2), och jag gav dig också skälet : att vi nu lägger ner
>>>>>>>>>>>> mängder
>>>>>>>>>>>> av
>>>>>>>>>>>> tid
>>>>>>>>>>>> och arbete på att stärka "varumärket" Fattiga Riddare -
>>>>>>>>>>>> till
>>>>>>>>>>>> bådas
>>>>>>>>>>>> vår
>>>>>>>>>>>> glädje - och att det arbetet då skulle vara bortkastat.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Men vi kan alltså tänka oss att ta över forumet m.m. om
>>>>>>>>>>>> du
>>>>>>>>>>>> inte
>>>>>>>>>>>> vill
>>>>>>>>>>>> fortsätta. Du nämnde att du hade talat med din advokat.
>>>>>>>>>>>> Jag
>>>>>>>>>>>> vill
>>>>>>>>>>>> då
>>>>>>>>>>>> be
>>>>>>>>>>>> dig be din advokat att upprätta ett förslag till avtal
>>>>>>>>>>>> och
>>>>>>>>>>>> sända
>>>>>>>>>>>> till mig.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Samtidigt måste jag uppmana dig att försöka hålla huvudet
>>>>>>>>>>>> kallt
>>>>>>>>>>>> under
>>>>>>>>>>>> förhandlingarna, och inte kasta fram fler beskyllningar.
>>>>>>>>>>>> Det
>>>>>>>>>>>> brukar
>>>>>>>>>>>> ju
>>>>>>>>>>>> inte vara så bra för förhandlingsklimatet, så att säga.
>>>>>>>>>>>> Jag
>>>>>>>>>>>> tänker
>>>>>>>>>>>> inte
>>>>>>>>>>>> gå i debatt om hur den här tråkiga situationen uppstått.
>>>>>>>>>>>> Vi
>>>>>>>>>>>> har
>>>>>>>>>>>> uppenbarligen lite olika syn på saken, men det tjänar det
>>>>>>>>>>>> inget
>>>>>>>>>>>> till
>>>>>>>>>>>> att
>>>>>>>>>>>> kivas om. Bättre att vi helt enkelt försöker komma
>>>>>>>>>>>> överens.
>>>>>>>>>>>> Bättre
>>>>>>>>>>>> för
>>>>>>>>>>>> oss båda, och bättre för gäldenärskollektivet.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Med vänliga hälsningar
>>>>>>>>>>>> Per Ahlin
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> info@bildekor.se skrev 2010-07-08 01:09:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hej Ulrika!
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Jag försökte som du vet att ringa dig, men fick under
>>>>>>>>>>>>> kvällen
>>>>>>>>>>>>> istället
>>>>>>>>>>>>> prata med Per.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Uppenbart är det något som inte står rätt till här!
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Att dessutom (Mannans namn) sitter och är oförskämd gör inte saken
>>>>>>>>>>>>> bättre
>>>>>>>>>>>>> precis!
>>>>>>>>>>>>> Tycker att hennes uppförande är otäckt likt Cougarina!
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Jag har gett några alternativ vid samtalet med Per som
>>>>>>>>>>>>> du
>>>>>>>>>>>>> vet.
>>>>>>>>>>>>> Dessa är:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> 1) Ni OMGÅENDE upphör med namnet Fattiga Riddare och
>>>>>>>>>>>>> ändrar
>>>>>>>>>>>>> det
>>>>>>>>>>>>> till
>>>>>>>>>>>>> någon
>>>>>>>>>>>>> helt annat.
>>>>>>>>>>>>> En mildare variant hade varit att koppla info-domänen
>>>>>>>>>>>>> till
>>>>>>>>>>>>> se-domänen så
>>>>>>>>>>>>> att man hamnar på en och samma sida. Självklart med
>>>>>>>>>>>>> inloggningsuppgifter
>>>>>>>>>>>>> så att hemsidan kan uppdateras dagligen med artiklar,
>>>>>>>>>>>>> nyheter
>>>>>>>>>>>>> osv.
>>>>>>>>>>>>> Detta gav jag som förslag tidigare, men det var tydligen
>>>>>>>>>>>>> inte
>>>>>>>>>>>>> så
>>>>>>>>>>>>> intressant?
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> 2) Ni köper av mig forumet, medlemslistan, hemsidan,
>>>>>>>>>>>>> domänen
>>>>>>>>>>>>> osv.
>>>>>>>>>>>>> Dvs
>>>>>>>>>>>>> allt
>>>>>>>>>>>>> som jag har som har med Fattiga Riddare att göra.
>>>>>>>>>>>>> Organisationsnumret
>>>>>>>>>>>>> till
>>>>>>>>>>>>> föreningen med mera följer givetvis med som bonus.
>>>>>>>>>>>>> Prislappen är minimum 50.000kr då jag lagt ner ett
>>>>>>>>>>>>> enormt
>>>>>>>>>>>>> arbete,
>>>>>>>>>>>>> och en
>>>>>>>>>>>>> försäljning skulle endast ge en bråkdel i ersättning
>>>>>>>>>>>>> till
>>>>>>>>>>>>> det
>>>>>>>>>>>>> arbete jag
>>>>>>>>>>>>> lagt ner obetalt på allt detta under åren.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Per sa att det enda som var intressant är alternativ
>>>>>>>>>>>>> nummer
>>>>>>>>>>>>> två,
>>>>>>>>>>>>> vilket
>>>>>>>>>>>>> gör att misstankarna på vad som varit i görningen tyvärr
>>>>>>>>>>>>> stärks
>>>>>>>>>>>>> ännu
>>>>>>>>>>>>> mer.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Jag kommer att gå ut med försäljningenerbjudandet på
>>>>>>>>>>>>> forumet,
>>>>>>>>>>>>> samt
>>>>>>>>>>>>> även
>>>>>>>>>>>>> ge
>>>>>>>>>>>>> möjlighet till andra eventuella intressenter att ge bud.
>>>>>>>>>>>>> Typ
>>>>>>>>>>>>> Insolvens,
>>>>>>>>>>>>> inkasso eller någon driftig medlem
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Som du förstår är jag både förbannad och besviken över
>>>>>>>>>>>>> detta,
>>>>>>>>>>>>> som
>>>>>>>>>>>>> dessutom
>>>>>>>>>>>>> blir värre och värre hur sjukt det än låter.
>>>>>>>>>>>>> Att dessutom den där (Mannans namn)/Corner sitter och är oförskämd
>>>>>>>>>>>>> på
>>>>>>>>>>>>> sidan
>>>>>>>>>>>>> om
>>>>>>>>>>>>> gör
>>>>>>>>>>>>> ju
>>>>>>>>>>>>> inte saken bättre precis.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> En journalist ringde dessutom i morse och väckte mig och
>>>>>>>>>>>>> undrade
>>>>>>>>>>>>> vad som
>>>>>>>>>>>>> egentligen gällde, om Fattiga Riddare med forum var
>>>>>>>>>>>>> nerlagt
>>>>>>>>>>>>> eftersom Ni
>>>>>>>>>>>>> marknadsför er för fullt under ny domän osv. Då jag var
>>>>>>>>>>>>> nyvaken
>>>>>>>>>>>>> bad
>>>>>>>>>>>>> jag
>>>>>>>>>>>>> att få återkomma.
>>>>>>>>>>>>> En mailande journalist ställde i stort sett samma
>>>>>>>>>>>>> frågeställning.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Massor med mail, PM och telesamtal har gjort att min
>>>>>>>>>>>>> jävla
>>>>>>>>>>>>> semester
>>>>>>>>>>>>> är
>>>>>>>>>>>>> totalt åt helvete! Tredje dagen på semestern, och tredje
>>>>>>>>>>>>> dagen
>>>>>>>>>>>>> med
>>>>>>>>>>>>> det
>>>>>>>>>>>>> helvete Ni ställt till med!
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Jag inser nu varför det blev en brytning med RF
>>>>>>>>>>>>> Insolvens.
>>>>>>>>>>>>> Historien
>>>>>>>>>>>>> upprepar sig.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Jag hoppas att Ni inser att "Fattiga Riddare-sagan" är
>>>>>>>>>>>>> över
>>>>>>>>>>>>> snart
>>>>>>>>>>>>> tack
>>>>>>>>>>>>> vare detta kuppförsök. Tack för det!! Flera års hårt
>>>>>>>>>>>>> arbete
>>>>>>>>>>>>> gratis
>>>>>>>>>>>>> åt
>>>>>>>>>>>>> helvete!
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hittar vi inte en lösning på detta tills ikväll
>>>>>>>>>>>>> (torsdag)
>>>>>>>>>>>>> så
>>>>>>>>>>>>> kommer
>>>>>>>>>>>>> jag
>>>>>>>>>>>>> att gå ut med fullständig information på forumet,
>>>>>>>>>>>>> samtidigt
>>>>>>>>>>>>> som
>>>>>>>>>>>>> jag
>>>>>>>>>>>>> stänger ner vidare verksamhet i forumet med omedelbar
>>>>>>>>>>>>> verkan
>>>>>>>>>>>>> samt
>>>>>>>>>>>>> överväga
>>>>>>>>>>>>> ett rättsligt efterspel!
>>>>>>>>>>>>> Jag brukar vara medgörlig och foga mig efter andra, men
>>>>>>>>>>>>> med
>>>>>>>>>>>>> den
>>>>>>>>>>>>> fräckhet
>>>>>>>>>>>>> som detta gjordes så kommer jag inte att vika mig en
>>>>>>>>>>>>> tum!
>>>>>>>>>>>>> Undrar vad alla medlemmar kommer att tycka?
>>>>>>>>>>>>> Kanske blir dom arg på mig, eller på.....?
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Jag kommer även att kontakta alla mediakontakter med
>>>>>>>>>>>>> historien!
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Det är därför viktigt att Du hör av dig OMGÅENDE under
>>>>>>>>>>>>> torsdagen!
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> /Tony
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> jag har laddaren till min mobil på fastlandet och har
>>>>>>>>>>>>>> bara
>>>>>>>>>>>>>> en
>>>>>>>>>>>>>> billaddare
>>>>>>>>>>>>>> med mig vilket gör att min telefon är typ konstant
>>>>>>>>>>>>>> urladdad.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Vi skulle höras idag, och du skulle ringa mig, och med
>>>>>>>>>>>>>> tanke
>>>>>>>>>>>>>> på
>>>>>>>>>>>>>> gårdagen
>>>>>>>>>>>>>> tror jag att det är viktigt att vi också hörs idag.
>>>>>>>>>>>>>> Alltså
>>>>>>>>>>>>>> för
>>>>>>>>>>>>>> att
>>>>>>>>>>>>>> se
>>>>>>>>>>>>>> hur vi kan lösa situationen på bästa sätt.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> När du ringer mig kan du slå mig en signal på Pers
>>>>>>>>>>>>>> mobil?
>>>>>>>>>>>>>> 070
>>>>>>>>>>>>>> 486
>>>>>>>>>>>>>> 75 08
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> jag fick inte tag i (personnamn) igår (han som sköter hemsidan)
>>>>>>>>>>>>>> men
>>>>>>>>>>>>>> har
>>>>>>>>>>>>>> skickat
>>>>>>>>>>>>>> mail så han lär ändra så fort han ser det. Det brukar
>>>>>>>>>>>>>> vara
>>>>>>>>>>>>>> snabbt
>>>>>>>>>>>>>> gjort
>>>>>>>>>>>>>> för honom. Det kan vara så att han har åkt hem till
>>>>>>>>>>>>>> Turkiet
>>>>>>>>>>>>>> på
>>>>>>>>>>>>>> semester.
>>>>>>>>>>>>>> Men bloggen är ändrad till fattiga riddare sthlm och vi
>>>>>>>>>>>>>> går
>>>>>>>>>>>>>> ut
>>>>>>>>>>>>>> med
>>>>>>>>>>>>>> den
>>>>>>>>>>>>>> tilläggsinformationen i alla våra samtal.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Ring mig när det passar idag?
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> //Ulrika
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>> Ulrika Ring
>>>>>>>>>>>>>> tel 0702 98 59 41
>>>>>>>>>>>>>> www.fattigariddare.info
>>>>>>>>>>>>>> http://blogg.fattigariddare.info
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>> Ulrika Ring
>>>>>>>>>>>> tel 0702 98 59 41
>>>>>>>>>>>> www.fattigariddare.info
>>>>>>>>>>>> http://blogg.fattigariddare.info
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Ulrika Ring
>>>>>>>>> tel 0702 98 59 41
>>>>>>>>> www.fattigariddare.info
>>>>>>>>> http://blogg.fattigariddare.info
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Ulrika Ring
>>>>>>> tel 0702 98 59 41
>>>>>>> www.fattigariddare.info
>>>>>>> http://blogg.fattigariddare.info
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>> --
>>>>> Ulrika Ring
>>>>> tel 0702 98 59 41
>>>>> www.fattigariddare.info
>>>>> http://blogg.fattigariddare.info
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>> --
>>> Ulrika Ring
>>> tel 0702 98 59 41
>>> www.fattigariddare.info
>>> http://blogg.fattigariddare.info
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
> --
> Ulrika Ring
> tel 0702 98 59 41
> www.fattigariddare.info
> http://blogg.fattigariddare.info
>
>
>
>


--
Skylt & Dekor
V:a Esplanden 7B
903 25 Umeå


En "forumägare" som vill ha 50000 kronor, och som själv skriver att han är beredd att ta in ett inkassobolag som köpare när forumdeltagarna är överskuldsatta. Som vill ha pengarna direkt. Som i sammanhanget ovidkommande drar in redovisningen för ett gammalt projekt som f.d. Insolvens Stockholm fått finansierat av Konsumentverket och som ska redovisas i augusti i år, och som målmedvetet kontaktar potentiella samarbetspartners, personer, myndigheter och organisationer som kan tänkas vara välvilligt inställda till föreningen för att svartmåla den. Som, när han får klart för sig att han inte kommer att få några 50000, släpper ett pressmeddelande i syfte att skada föreningen och framförallt föreningens medlemmar och ledning så mycket det bara går.

Och som i slutändan bara har lyckats försämra möjligheten att driva frågan om våra barns rättigheter, framförallt när det gäller umgängesbarnens rättigheter.Om någon FORTFARANDE undrar varför föreningen Fattiga Riddare Stockholm övervägde att försöka köpa forumet,

är det inte mig det är fel på.
Och det här inlägget är kontroversiellt och jag lär få en väldig massa skit för det, men jag lägger ut det nu och så får ni läsa om ni vill. Alla mail jag har lagt ut här kan jag vidarebefordra till den som vill läsa, ifall det uppstår frågor om äktheten. Det enda jag har ändrat är att jag tagit bort mitt eget förnamn och satt in Mannan istället, även gällande min privata mailadress.

Så nu har ni fått den andra sidans version också. Håll till godo. Och låt bli att kommentera, för jag kommer radera eventuella kommentarer direkt jag ser dem. För att de enskildas åsikter inte kan göra något bättre längre. Bara sämre. Punkt.


EDIT 100728: sedan jag skrev detta inlägg har forumadministratören bland annat tagit bort den hat-tråd han startade riktad emot föreningen Fattiga Riddare Stockholm, samt en del annan liknande material ifrån forumet, i syfte att "snygga till" då kritiken emot honom blev för högljudd. Samma person har fått en egen mapp på mitt skrivbord, där jag lagrar diverse hotfulla mail som sänts till mig i syfte att få detta inlägg borttaget. Mailen, liksom kopior på diverse forummaterial, tänker jag behålla i bevisningssyfte om det skulle uppstå något ytterligare. Om någon vill ha en kopia, går det bra att eposta mig på adress angiven under "Om mig".

torsdag 8 juli 2010

Svar ifrån Kronofogdemyndigheten angående barn till skuldsatta med utmätning

För några dagar sedan skrev jag ett öppet brev till Rikskronofogde Eva Liedström Adler angående begreppet barnfattigdom och Kronofogdens samhällsansvar för barn i familjer med förfallna skulder, "...men inte om min mamma har skulder". Svaret kom igår, dock inte ifrån Rikskronofogden som hade hunnit gå på semester, utan ifrån hennes närmaste medarbetare Mikael Necke, t.f. Rikskronofogde.

Jag lägger ut tillförordnade Rikskronofogdens brev i sin helhet nedan. Läs och begrunda. Jag lovar att kommentera detta längre fram under veckan, men jag är fortfarande såpass ställd av att myndigheten så totalt lyckas negligera barnperspektivet i dialogen med mig som enskild gäldenär, att jag inte riktigt kan formulera mig än... Såhär skriver han:


"Hej,

Tack för ditt brev i vilket du tar upp flera viktiga frågor om barns situation när någon eller båda föräldrarna betalar sina skulder genom löneutmätning. Du framför som förälder förståliga synpunkter på reglerna om normalbeloppets storlek för barn, gäldenärens möjlighet till umgänge med eget barn som han eller hon inte bor tillsammans med och att skattepliktig del av vårdbidrag, vars syfte är att kompensera föräldern för del av förlorad arbetsinkomst, ingår i beräkningsunderlaget vid fastställandet av gäldenärens förbehållsbelopp.
Samtliga dessa frågor är emellertid reglerade i lag eller rättspraxis (har prövats av domstol). Kronofogdemyndigheten kan inte bortse från detta och ta beslut som går emot gällande regler.
Däremot kan vi upplysa lagstiftare och andra beslutsfattare om konsekvenserna av dessa regler.

Gäldenärer som är föremål för löneutmätning lever i många fall under knappa ekonomiska omständigheter. Det faktum att löneutmätning enligt dagens regler kan pågå under långa oavbrutna perioder innebär att många människor lever under en stor och utdragen press. De analyser myndigheten har gjort visar att det behövs en förändring. Detta gäller inte minst för de gäldenärer som varit föremål för löneutmätning under långa tidsperioder. Kronofogdemyndigheten har därför tagit fram ett komplett lagförslag till förändrade löneutmätningsregler. I detta arbete har ambitionen varit att hitta ett system som genom sin enkelhet gör besluten mer lättförståeliga för parterna och, på ett bättre sätt än idag, motiverar gäldenärerna till olika insatser för att öka sin disponibla inkomst även under löneutmätning. Förslaget innebär en långtgående schablonisering av utmätnings- och förbehållsbeloppen som, om förslaget genomförs, innebär att trycket på flertalet gäldenärer kommer att minska. Förslaget, som överlämnades till Justitiedepartementet i maj 2009, har remissbehandlats.

Att reformera löneutmätningsreglerna är emellertid inte den enda vägen som är möjlig för att skapa en större balans mellan gäldenärens skyldigheter att betala och borgenärens rätt att få betalt. Jag nämner i det följande ett urval av andra åtgärder som myndigheten i flera sammanhang, t.ex. i remissvar och i kontakter med olika departement, framför för att öka denna balans. Regler om absolut preskription av flertalet typer av fordringar är en åtgärd. Sådana regler finns redan i andra länder och även i Sverige vad gäller vissa allmänna fordringar (t ex skatteskulder). Om inte annat borde absolut preskription övervägas avseende konsumentfordringar. Myndigheten har också väckt frågan om att införa en tidsgräns för hur länge en borgenär kan begära indrivning av en fordran. Dessa två förslag skulle, om de införs, innebära att borgenärerna tar ett större ansvar för de krediter de lämnar men som av någon anledning fallerar. Myndigheten anser också att lagstiftaren bör överväga att införa ett räntetak när en skuld lämnas till indrivning och att indrivet belopp först ska räknas av mot kapitalbeloppet och inte som idag först mot avgifter och ränta. Ett införande av sådana regler leder till att de betalningar som görs genom åtgärder av Kronofogdemyndigheten i många fall innebär att skulden faktiskt minskar, inte bara till att delar av upplupen ränta blir betald.
Men.... för att Kronofogdemyndigheten ska kunna tillämpa alla nämnda förslag är vi naturligtvis beroende av stöd i lag och rättspraxis.

Problemen med överskuldsättning har under senare år uppmärksammats alltmer i media och i den allmänna debatten. Kronofogdemyndighetens uppgift i denna debatt är att stå för faktaunderlag samt lämna förslag och synpunkter när det efterfrågas av politiker och andra beslutsfattare, i remisser, föredragningar eller sakkunniguttalanden.

Även om ett av Kronofogdemyndighetens uppdrag är att reglera betalningsanspråk, så har vi också till uppgift att underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig innan Kronofogdemyndigheten kopplas in samt förebygga överskuldsättning.

Med vänlig hälsning

Michael Necke
t.f. rikskronofogde"


I vilken ände ska man börja när man får ett sånt svar?


Ulrika är kvar i Visby tillsammans med Per - läs hennes torsdagsrapport. Jag försökte skämta med dem igår angående hur mycket de ska bli tvungna att springa nu när KFM är där och jagar gäldenärer. Tyvärr är det inte så det går till. Det är snarare Ulrika och Per som jagar KFM istället, för att få dem att prata och förstå vad vi skuldsatta pratar om. Frågan är om det hjälper.
Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,