måndag 26 juli 2010

Brevsvar till tf Rikskronofogden, angående umgängesbarn till vuxna med utmätning

Mellanstad 100726


Till Mikael Necke, tillförordnad Rikskronofogde.

Tack för snabbt svar (100708) på mitt brev till Rikskronofogden 100704 "...men inte om min mamma har skulder". Det tog en stund att formulera en replik, eftersom jag som alla andra föräldrar har ett emotionellt engagemang i frågor om barn och barnfattigdom, men nu hoppas jag att jag kan förhålla mig saklig. Jag förstår inte den situation vi har idag kring barn i familjer med skulder! Så illa är det.


Barnen kommer i kläm när de inte får kosta

I mitt brev tog jag upp frågor rörande barn i familjer med utmätning, umgängesbarn till vuxna med utmätning samt barn med funktionshinder som lever i familjer med löneutmätning, och där vårdbidraget räknas in i den utmätningsbara inkomsten. Jag kan ge fler exempel, ett av de tråkigare är barn som förlorat en förälder i förtid, och vars andra skuldsatta förälders löneutmätningsunderlag även omfattar den barnpension barnet får som kompensation för att den bortgångne inte kan bidra till barnets försörjning. Summan är att barn till skuldsatta med utmätning kommer i kläm, framförallt då de normbelopp som tillskrivs barnens behov inte svarar emot de av Konsumentverket beräknade kostnader som ett barn innebär varje månad.


Kronofogdens förslag är bra, men…

Ett barns ekonomi beror på ekonomin i det hushåll där barnet växer upp, så långt tror jag vi är överens. Barn i hushåll under utmätning, särskilt långvarig sådan, blir fattiga då de lever med låg ekonomisk standard jämfört med jämnåriga. Därför har Kronofogdemyndighetens kartläggningar av skuldsatta vuxnas situation de senaste åren varit bra, och jag tycker att övervägande delen av föreslagna åtgärder t.f. Rikskronofogden nämner är goda initiativ, då de syftar till snabbare vägar till skuldfrihet. Att införa en absolut preskription liknande den som finns i andra länder, tidsbegränsade indrivningsmöjligheter på obetalda skulder, räntetak och reglering av kapitalskuld före räntebelopp är också åtgärder som är efterfrågade i gäldenärskollektivet. Frågan om förenklad löneutmätning är mer kontroversiell, där finns en misstänksamhet och en oro hos många evighetsgäldenärer kring hur det skulle slå emot enskildas ekonomiska situation, men det tänker jag behandla enskilt längre fram under hösten. För att komma till kritan: det som måste till ifrån Kronofogdemyndighetens sida, oavsett vilket uppdrag man har fått ifrån regeringen och att man har lagar och/eller prejudicerande domar att luta sig emot i sin myndighetsutövning, är en förändrad syn på gäldenärsrollen. Vi gäldenärer med barn är inte bara skuldsatta, vi är också föräldrar. Tydligare: vi är i första hand föräldrar, i andra hand skuldsatta. Vi måste ha barnperspektivet för ögonen hur mycket vi än är skyldiga, och måste sätta barnens bästa före borgenärernas. Därför uppstår en konflikt i samma stund som vi ska utmätas, och därför blir en myndighet som inte erkänner barnens behov ett reellt hot emot familjen.


…här sätts Föräldrabalken ur spel när Utsökningsbalken reglerar utmätningen?

Jag vågar påstå att barnperspektivet idag saknas nästan helt i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Detta gäller oavsett om man ser till Verkställigheten som ju ansvarar för indrivningen, eller inom Skuldsaneringen som ska hjälpa oss till skuldfrihet genom en femårig avbetalningsplan. Visserligen har Kronofogdemyndigheten under det senaste året dels verkat för att stoppa skuldsättning av barn genom framförallt obetalda vårdavgifter, dels för att få ner antalet vräkningar av barn vilket jag finner lovvärt, men det innebär inte att man tar barnens bästa i beaktande i myndighetens relation till föräldrarna. Om vi ”bara” ser till det som orsakat mest storm inom föreningen Fattiga Riddare Stockholm: ett umgängesbarn till en skuldsatt med löneutmätning får idag inte förbehållas några pengar för att bekosta resor till föräldern, eller för den delen till basala saker som matvaror, tandkräm, toalettpapper eller blöjor, skor, galonbyxor, nappar, leksaker eller besök hos farmor eller något av det som barn till umgängesföräldrar som inte har skulder finner självklart. Om jag förstått rätt grundar Kronofogdemyndigheten detta på en dom från Svea Hovrätt, ÖÄ4277-99, där myndighetens jurist bestrider en umgängespappas begäran om att få förbehålla sig pengar för umgänge med en liten dotter, med motiveringen att ”borgenären inte kan lastas med gäldenärens kostnader för umgänge med barn”. KFM (dåvarande Riksskatteverket?) vann det målet. Med andra ord ligger myndighetens lojalitet helt hos borgenären, och hänsyn till gäldenärens skyldigheter gentemot barnet ska inte tas. Och i Utsökningsbalken 7 kap 4§ kan man också läsa att

”Lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll samt till fullgörande av betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning av lön har bättre rätt till lönen. Vid utmätning för fordran med företrädesrätt enligt 14 § första stycket 1 skall även betalningsskyldighet mot annan som har lika rätt som sökanden beaktas.”

Med det kan vi slå fast att Kronofogdemyndigheten inte ser umgängesbarn såsom en del av en gäldenärs familj, och att man tycker sig ha stöd för att borgenärerna har bättre rätt till gäldenärens pengar än vad gäldenärens barn har. Och som förälder har man en helt annan lagtext att följa, Föräldrabalken, 6 kap 2§:

”Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov (---) blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.”

Barnets personliga förhållanden. Behov. Tillgodosedda. Tillfredsställande försörjning. Innebär inte det att det måste finnas en relation mellan barn och föräldrar, skuldsatta eller inte? Vilken lag då ska gälla, är det Föräldrabalken som säger att vi måste försörja våra barn som är den lag som gäller mest, eller är det Utsökningsbalken som är lagen och därmed sätter Föräldrabalken ur spel? Blir barnen utplacerade i Laglösa Land i samma stund som mamma eller pappa får skulder hos Kronofogden? Är det så illa att vi, när vi drar på oss en betalningsanmärkning, inte bara ska mista våra möjligheter att ingå ekonomiska avtal, utan också som ett slags dubbel bestraffning ska mista relationen till våra umgängesbarn? Att barnen ska mista oss? Är det rimligt att barnen ska straffas för vad föräldrarna gjort fel?


…och vilken del av KFM har ”rätt”, Verkställigheten eller Skuldsaneringen?

Utsökningsbalken och Föräldrabalken krockar därmed för vilken skuldsatt förälder som helst, och med det är barnens rättssäkerhet – och föräldrarnas – genast satt ur spel. Det märkliga är att på samma gång som man inom Verkställigheten, framförallt i arbetet med löneutmätningar negligerar själva förekomsten av umgängesbarn, har man inom Skuldsaneringen valt att tillåta tillägg till gäldenärens förbehållsbelopp för resor för umgängesbarn. Från Kronofogdemyndighetens egen hemsida:

”Resekostnader i samband med umgänge med barn ska beaktas när det bestäms vad gäldenären ska betala i en skuldsanering. Det måste dock utredas i varje enskilt ärende vilka möjligheter föräldrarna själva har att täcka kostnaderna, om kostnaderna kan täckas på annat sätt samt vad som är rimligt att godta i fråga om antal resor och kostnaderna för dessa. Umgängeskostnader i övrigt, exempelvis för uppehälle, ska inte beaktas.”

Så inom Skuldsaneringsenheten existerar umgängesbarnen när de reser till eller från sin skuldsatta mamma eller pappa, men barnen får inte äta eller behöva blöjor, är det så det ska tolkas? Jag är inte ironisk, jag frågar för att jag inte förstår. Och vilken lagtext lutade sig Kronofogdemyndigheten genom Skuldsaneringen emot när de beslutade att umgängesbarn finns ibland, men bara när umgängesföräldern genomgår skuldsanering och endast under restiden från det ena hemmet till det andra?


Barnen finns verkligen inte. Umgänges- eller vanliga barn, spelar ingen roll?

Nästa ledsamma sanning. Innan våra representanter från föreningen Fattiga Riddare Stockholm åkte till Almedalen kontaktade jag Kronofogdemyndighetens kundtjänst för att få hjälp med statistik kring just barn i skuldsatta familjer. Hur barnen lever vet vi ganska mycket om inom föreningen, liksom vi vet en hel del om hur föräldrarna genom alltifrån svartarbete till att avstå ifrån allt de behöver för barnens skull försöker kompensera för det myndigheten tar ifrån barnen varje månad genom löneutmätningen. Jag ställde tre frågor:

- Finns någon statistik på exakt hur många barnfamiljer i Sverige som idag berörs av löneutmätning för en eller båda föräldrarna?

- Hur många av dessa barnfamiljer har två eller fler barn? (apropå höjningen av flerbarnstillägget som nu går direkt till utmätning)

- Och hur många av de barnfamiljer som blev vräkta under förra året hade under de föregående tolv månaderna varit föremål för löneutmätning hos en eller båda föräldrarna? (apropå föreningens breda erfarenhet av att möta barnfamiljer som levt länge under löneutmätning och hamnar i akuta situationer vid minsta avbräck i inkomsterna)

Svaret kom snabbt genom Karolina Kull och controller Alena Koren:

”Vi registrerar inte barnfamilj som gäldenärsegenskap, därför vet vi inte vilka av gäldenärer har barn”

Och det gav mig ännu mer att inte förstå, eller kanske en förklaring till att umgängesbarnen inte finns inom Kronofogdemyndighetens verksamhet. KFM vet alltså inte hur många barn i Sverige som idag berörs av löneutmätning. Ulrika Ring, vår föreningsordförande, har tidigare fått fram att det just nu rör sig om cirka 50000 umgängesföräldrar som ligger med underhållsskulder hos myndigheten. Om man beräknar att var och en av dem har 1,8 barn, innebär det att 90000 barn lever med den överhängande risken att skiljas från sin umgängesförälder på grund av att det inte finns pengar till umgänge efter att KFM genomfört löneutmätning på föräldern ifråga. Då ska man ha i minnet att underhållsskulder inte på något sätt är överrepresenterade i statistiken över de skulder svenskar har hos Kronofogden. I själva verket är den vanligaste skulden till Trafikförsäkringsföreningen, och Försäkringskassan som sköter merparten av underhållsbidragen återfinns först på 51:a plats på den senaste borgenärslistan. Det finns med andra ord 50 andra borgenärer som lämnar mer och fler skulder till Kronofogdemyndigheten för indrivning än vad Försäkringskassan gör. Så hur många barnfamiljer berörs egentligen av det här? Hur många barn är det som lever med låg standard eller rent ut sagt i fattigdom? Och varför registrerar inte Kronofogden detta, alltså barnfamiljer med skulder, för att kunna få en realistisk uppfattning om läget för samhällets svagaste, våra barn?


Och hur ska man kunna forska om barnfattigdom utan statistik från Kronofogdemyndigheten?

En sak vet jag säkert. Till hösten ska en stor rapport sammanställas om barnfattigdom i Sverige. På uppdrag av Rädda Barnen håller forskaren Tapio Salonen på att undersöka hur många barn som kan definieras som fattiga i Sverige idag. Det är två år sedan den förra rapporten gavs ut, så den här väntar vi med spänning på att få ta del utav. Barn som lever i familjer med löneutmätning ligger de facto under fattigdomsgränsen, men kommer inte med i den statistiken, då man använder sig av två andra parametrar för att kunna ringa in den grupp det handlar om. Dels ser man till familjens disponibla inkomst enligt SCB:s mätningar, dels ser man till antalet barnfamiljer som sökt försörjningsstöd under en tolvmånadersperiod (jag kan tänka mig att det rör hela år 2009). För barn i familjer med löneutmätning kan inkomsten på papperet vara hög nog, och det är ingen stor andel familjer med utmätning som söker kompletterande försörjningsstöd trots att Socialtjänstlagen uppenbarligen tillåter att kommunen fyller upp de hål Kronofogden skapar. Därför faller de barn jag skriver om ur ramen för undersökningen, siffrorna kommer inte att bli rättvisande hur ingående forskning som än genomförs. Jag önskar att Kronofogdemyndigheten kunde ta fram den statistik som behövs, eller på annat sätt hjälpa till att kartlägga barnens situation. Men det kanske är att be om ett mirakel?


Och mitt nästa brev kommer att gå till Barnombudsmannen

för en sådan har vi, och hans uppdrag är att övervaka att Sverige genom de statliga myndigheterna OCH naturligtvis även Kronofogdemyndigheten "efterlever FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

I dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna." (klippt ifrån Barnombudsmannens hemsida:

Jag såg nämligen att artikel 9 i Barnkonventionen, som behandlar Åtskiljande ifrån föräldrar, punkten 3, lyder:

Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

Och jag kan ha fel, men barnens bästa ligger inte i första rummet längre när en eller båda föräldrarna har skulder hos Kronofogden, så jag vill ställa frågan till Barnombudsmannen om saker och ting verkligen går rätt till eller om det är jag som inte har ett rätt någonstans. Inte för att FN lär ingripa, utan för att på sikt få se förbättringar för barnens skull. Och om det lär såväl tillförordnade Rikskronofogdar som skuldsatta föräldrar kunna läsa här på bloggen så småningom.

//Mamma Manna, medlem i föreningen Fattiga Riddare Stockholm


P.S Det finns fler bloggare i nätverket kring föreningen Fattiga Riddare Stockholm som inte heller förstår:

Ulrika Ring, Ulrika Ring, Ulrika Ring och Ulrika Ring
Nollkoll och Nollkoll
The Rocker, The Rocker, The Rocker och The Rocker
Livsrop och mera Livsrop om den svarta sidan av att vara skuldsatt förälder

D.S.
Intressant?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

30 kommentarer:

 1. Halleluhja! Halleluhja! HallEluhjA!

  //Ulrika

  SvaraRadera
 2. För alla myndighetsföreträdare som läser detta inlägg kan jag upplysa om att Mannans resonerande sätter barnen i första rummet. Precis som alla myndigheter och deras företrädare SKA göra.

  ...men inte gör. Det finns ingenstans i någon lag eller någon konvention angett att man ska kohandla med barnens bästa. Man ska se till barnets bästa. Punkt.

  //Ulrika

  SvaraRadera
 3. Detta är vad jag skulle kalla: Great balls of fire! Helt suveränt inlägg. Ska bli MYCKET spännande hur de ska klara sig ur denna situation. Mitt tips är att de helt enkelt struntsr i att svara.

  Kram mannan, kraaaaaaaaaam !!!

  SvaraRadera
 4. Tack för ett fantastiskt (och skrämmande) inlägg.

  Arbetar det bara barnlösa på Kronofogdemyndigheten?

  MVH
  Robert

  SvaraRadera
 5. Har just satt mig in i detta med umgängesbarn och kronofogden. Är själv inte skuldsatt men har människor runt omkring mig som är. De har barn flera av dem. Vet att de kämpar som tusan, var dag, för att få det gå ihop. Har sett hur de pusslar och kämpar på.

  Det är en skandal att sverige inte kan bättre än såhär. Skandal!

  Mvh
  Greta J.

  SvaraRadera
 6. Om det då var så att det bara var barnlösa där. Då skulle man förstå inställningen. Men så är det nog inte.

  kvar blir väl att det är skillnad på mina barn och andras ungar... så kan man åka på semester med sina barn samtidigt som man hindrar andras ungar från att träffa sin pappa.

  SvaraRadera
 7. Otroligt fantastiskt bra skrivet Mamma Manna. Du är så duktig och får fram det orimliga i hur vi har det i Sverige idag.

  Idag sa jag till sonen att vi går och köper varsin glass och väntar på mormor då var i centrum. Och jag ville han skulle köpa en Dajmstrut - men de är dyra mamma... fick jag till svar. Ja, men idag tar vi oss råd och sitter och njuter en stund medan vi väntar.

  Medan vi sen satt där på bänken och samtalade insåg jag att jag inte en enda gång denna sommaren fått frågan om en lösglass... inte en enda.

  Och jag blev jätteledsen.

  Ni som vet och förstår blir säkert tårögda ni också utan att jag skriver mer.

  Fortsätt det jättebra jobb du gör, det behövs.

  SvaraRadera
 8. Sverige vill så gärna vara ett land som hävdar barnens rättigheter. Vi är så snabba att kritisera andra stater i frågor om just barns välfärd. Nu är det dags att sopa framför egen dörr. Få se hur det går, om självkritiken finns även här i Svedala.

  SvaraRadera
 9. Som någon skrev om mina barn och andras ungar. Det kanske är lättare att vara omänsklig mot andras ungar när ens egna barn äter glass och dricker coca-cola så det rinner ur öronen på dom.

  Pack! omänskliga varelser som ser ut som människor men fan vet var dom kommer från. En störning av allvarligare sort kan vi räkna ut med r*ven och en bit krita att dom kollektivt lider av!

  P.N.

  SvaraRadera
 10. Mannan, du är en ängel! Så klart, så koncist, så logiskt och så förödande för det system inkassoindustrins lobbyister fått Kronofogdemyndigheten att göra till sitt.

  Idag skulle jag inte vilja heta Mikael Necke, för hur svarar man på ett så briljant skrivet inlägg? Fick han svara som privatperson är jag säker på att han skulle hålla med dig fullt ut. Necke VET att det här är åt helvete. Men nu kommer han - kanske - att svara som tjänsteman på Kfm, och... det ska bli MYCKET intressant att se svaret.

  F-n vad du är bra, Manna!

  Per Ahlin

  SvaraRadera
 11. Usch, Livsrop, det är så hemskt när man kommer på att ungarna försöker skona en från bekymmer genom att inte be om sånt de behöver. Önskar ni kunde slippa ha det så!! Krama grabben från mig, hoppas det blir någon mer glass åt honom i sommar om du nu kan få hjälp efter fogdens senaste blunder.

  Det där med att inte be om saker för att mamma och/eller pappa inte har pengar är tydligen en klassiker. Jag var likadan själv, anpassade mig och gick till skolan i gamla ärvda kläder. Det vart så illa att skolfröken kom med kläder som hennes barn växt ur, så fick jag något bättre att ha på mig. Min lillebror däremot orkade bråka, han fick vad han ville ha i stort sett, och sen blev det stekt bröd till kvällsmat ganska ofta när vi var i tonåren.

  SvaraRadera
 12. @Livsrop. Jag är en vuxen - 66 år, varav 20 på obestånd - karl med fem barn, som sitter här med tårarna trillande utför kinderna. Jag inser nu, av vad du skriver, varför mina barn aldrig frågat efter att resa på semester, att äta det de verkligen tycker är gott, aldrig frågat efter fina kläder, aldrig efter cykel eller moped, aldrig efter att få bjuda hem kompisar, aldrig... efter egentligen någonting.

  Dom VET helt enkelt att pappa inte har råd, och tar hellre smällen själva, av att t.ex. bli mobbade i skolan, för att skydda sin fattiga pappa. Fy fan vad hemskt!

  Och fogden prioriterar inkassoindustrin!

  Per Ahlin

  SvaraRadera
 13. Usch ja, det är mycket sådant ju äldre barnen blir. Det är mycket de avstår utan att någonsin nämna det tyvärr. Av hänsyn! Han ska få din kram! :) Tack!

  Jodå, när nu fogden klantar sig så rejält som de gjorde så kan jag med lättnad tala om att soc troligen hjälper lite extra istället... Jag ska ju försörja honom men kan inte helt enkelt. Viljan saknas inte alls från mitt håll, det är väl därför man blir så ledsen när en MYNDIGHET klantar sig så grovt som de gjorde nu.

  Så typiskt storasyster att vara skötsam och ta ansvar... joho, som det brukar. Sådan snäll skolfröken du hade verkligen... samtidigt så tragiskt.

  Vi har inte ätit fattiga riddare på länge kom jag att tänka på... kanske 10 år eller så... ha ha, tiderna förändras! :) Men sjutton vet om jag kan säga att de gör det till det bättre.... :(

  Mat- och elpriserna som dragit iväg mycket är också en sådan där sak som man kan bli tokig på när man börjar fundera...

  Du gör ett kanonjobb med stor portion empati Mannan!

  SvaraRadera
 14. @Per: Barn är så otroligt lojala. FÖR lojala många gånger. Om de andas om något så kan man många gånger hitta lösningar med stor kreativitet, uppfinningsrikedom och fantasi men som barn ser de bara att det är bättre att vara tyst och skydda pappa. Eller mamma.

  Min pappa hade det inte så gott ställt efter skilsmässan då jag var fem år och han ville så gärna låta oss välja något när vi var och handlade då vi kom till honom. Jag hittade en så fin dockservis som jag verkligen ville ha men den var för dyr. Och det var långt innan skulder och annat jobbigt utan en vanlig hederlig jobbare som ville väl.

  Jag tjatade till mig den där servisen, den kostade 22 kr för prislappen sitter kvar och jag måste säga att visst lekte jag med den, till och med mycket men alltid med ett sting av dåligt samvete för jag visste innerst inne att pappa inte hade råd fast där och då föll han till föga. Så barn de VET.

  SvaraRadera
 15. Ja du Livsrop att du rett ut situationen TROTS Kronofogdens schabblande är ett under. Vi får se vad vi kan hitta på med det där. Få över papperen så snart du bara kan.

  Det kommer ett inlägg i veckan om en annan familj där det kan hända blir svårt att förstå hur Kronofogden ska få ihop det med sina rosa individlanserande tröjor, sin ljusblå nya pigga hemsida och sin lilla broschyr om balans.

  Men få över papperen när det funkar så ska vi se. Om inte annat så kan vi överklaga och nogsamt titta på hur man (kfm) argumenterar i DITT fall.

  ...och jag undrar om vi inte ska ta och skruva upp tempot ytterligare ett snäpp. För vi har många steg kvar tills vi nått max-speed!

  Som jag sa till familjen jag talade med igår, jag kan inte lova att ni får rätt, men jag kan lova att ni får upprättelse. Kanske inte av myndigheten, men av DE SOM VILL GÖRA RÄTT FÖR SIG!

  Mannan är fantastisk. Johnny sliter mycket i det tysta alla kanske inte ser det men vi "bakom" honom ser det. Livsrop är på hugget. Per A driver på. Vår it-kille gör sitt. Fler ändå backar upp. Strukturer är på väg att växa fram och ja, många tillsammans! Det är klart att det går!

  Håll ut bara. Håll fokus. Ge inte tappt. TRÄGEN VINNER! Det är fan om det inte ska gå vrida "det är skillnad på att HA rätt och att FÅ rätt" till "att HA rätt och att FÅ rätt är samma sak!"

  //Ulrika

  SvaraRadera
 16. Och för allas information kan jag berätta att räkneverket nu säger att

  "Nu har Beatrice Ask suttit med Insolvensutredningen och gjort ingenting i 670 dagar, 9 tim, 16 min och 21 sek."

  AND COUNTING!

  glöm inte bort "Moderater i Civilutskottet"
  http://moderatacivilkommitten.wordpress.com/2010/05/06/forbattringar-i-skuldsaneringslagen/

  //Ulrika

  SvaraRadera
 17. Tack för påminnelsen Ulrika! Jag hade tappat det efter denna intensiva dag så papper kommer! Jag blev lovad att få papper efter dagens samtal så hoppas det kommer under veckan så får vi se deras resonemang svart på vitt.

  Nejdå, huvudsaken är att vi som kollektiv inte fortsätter att vara tysta utan pekar på orimligheterna och kan hjälpa andra längre fram. Och skapa opinion är aldrig fel.

  Ni är många starka fighters och tillsammans SKA vi skapa förändring.

  SvaraRadera
 18. Ar det bara idioter pa varenda ledig myndighetsstol i hela Sverige? Har dom inte en halv hjarna att dela pa?

  Finns det ingen alls som tanker? Nagra skattepengar till idioternas loner far dom da aldrig fran mig! Gor som jag gjorde, lamna det sjunkande skeppet! Det basta jag gjort!!!!

  En glad en!

  SvaraRadera
 19. Och Pulitzerpriset går i år till... ta-da--- ta-da--- Mannan.

  SvaraRadera
 20. Jag vet inte om det är jag som är konstig, men när man läser det du skriver Mannan, så varför är det ingen som ändrar på det? Finns det verkligen inga politiker som kan sätta sig in i probelemen, och föreslå ändringar i lagar och så? För dom måste väl också förstå att det här inte är bra? Finns det något parti som vill ändra på det här, för i så all ska jag rösta på dom.

  SvaraRadera
 21. Jag har givit upp! Det finns fan inget hopp för gamla svedala. Bara en massa skatteavlönade idioter som ska kväva allt initiativ och all entreprenörsanda. Ta mitt råd: emigrera fort som fan! Det här jävla landet håller på att gå åt helvete. Rädda Barnen = få dom att fly från Sverige NU!

  Utvandrare

  SvaraRadera
 22. Jag tänker att om man från Kronofogdemyndighetens sida kan lägga förslag om absolut preskription, så måste man kunna lägga förslag om att umgängesbarn ska få ett eget förbehållsbelopp också. Det kan inte, och får inte, vara omöjligt! Nu är det här sommarlovet redan förstört för många tusentals ungar som inte fått träffa pappa eller mamma på grund av ekonomin, men till nästa sommarlov kanske man kan drömma om en annan inställning till barnens behov ifrån KFM:s sida?

  SvaraRadera
 23. @Anonym tre inlägg upp: det finns enstaka politiker som förstår obeståndsproblematiken, och fp:s Jan Ertsborn är väl den starkast lysande stjärnan i sammanhanget, men det betyder tyvärr inte att resten av fp stöttar honom. Och så ser det ut inom de andra partierna också verkar det, enstaka stjärnor lyser i en annars kolmörk politikerhimmel.

  Ingen verkar heller vilja driva barnens eller umgängesbarnens bästa som en valfråga för det är antagligen läskigt att ens tänka att vi överskuldsatta skulle kunna få bättre förhållanden inom familjerna, när Lyxfällan lärt svenska folket att vi inte är värda annat än offentlig bestraffning - helst pisk på torget och skampåle. Barnen är inte heller värda mycket för den gruppen röstare, gissar jag. Men jag kan ha fel!

  SvaraRadera
 24. @Mannan
  Det är klart man kan (apropå om Kronofogden kan lägga förslag) men man har ju inte GJORT det! I förenklad löneutmätning nämns inte barnpension, vårdbidrag eller umgängesföräldrar med ett ord.

  Man håller fast vid den väg man slagit in på. Barn finns inte.

  Men fortsätt skriva! För såna inlägg som ditt här ovanför kanske kan få dom att sova lite mindre gott på nätterna. Fast jag tvivlar. Man måste ha ett hjärta för att känna empati. Det är inte alla som har ett hjärta. En del har bara en sten som skaver och skaver. Och då är det inte lätt att vara snäll. Ens mot barn.

  SvaraRadera
 25. Innan när jag var aktiv i arbetslivet tog KFM varje månad ca 5000:- i löneutmätning. Det var djävligt tufft. Personligen unnade jag mig inget utan det som blev kvar gick till familjen och dess överlevnad. Som sjukpensionär får dom 253:-. Jag blir aldrig skuldfri, det vet jag. Men det glädjer mig så satans mycket att KFM-häxorna inte kan ta mer. Jag klagade ofta på den löneutmätning som jag hade, att familjens barn inte mådde bra av att vi det så illa ställt. Därför är det så underbart att man numera ger dom knappt till en räkmacka eller två. Därför så blir mitt avslut; Muuuaahhhhaaaa!

  SvaraRadera
 26. Tack för din kommentar. Det värmer. Du får gärna länka.

  SvaraRadera
 27. Göra rätt för sig finns förstås inte på kartan???Betala dvs. Som alla andra j-la människor gör. Det är inte det minsta synd om er som har skulder, ni har själv satt er i den sitsen.

  SvaraRadera
 28. Anonym: Och om du hade följt den här bloggen, och om du vore normalintelligent, hade du vetat att det inte alls handlar om att undandra sig betalningsansvar. Det som efterfrågas är att våra barn, alltså överskuldsattas barn, samtidigt som vi betalar våra skulder, får ett ekonomiskt levnadsutrymme utformat så att de slipper fara illa för skulder de inte själva har orsakat. Hur svårt är det att förstå eller respektera?

  SvaraRadera
 29. Det handlar om hur kronofogden VÄLJER att tillämpa utsökningsbalken, det finns ju utrymme för att tolka den på generösare sätt egentligen annars skulle ju inte skusan kunna göra det, eller? Nu verkar det som om kronofogden på många sätt ändrar sin tillämpning när det gäller skuldsaneringlagen, ärenden som absolut inte skulle ha inletts för ett par år sen inleds idag. Då borde det ju finnas utrymme även för friare tolkningar för att bestämma förbehållsbeloppet när det gäller utmätning i lönen. TYCKER MAN.....

  SvaraRadera