tisdag 23 mars 2010

Fakta om skuldsanering och behov av lagändringar, FAQ

"Såvida inte samhället lyckas med att avskaffa arbetslöshet, sjukdom, skilsmässor, dödsfall, bristande socialt stöd och möjligen vissa personliga egenheter som godtrogenhet eller ointresse för ekonomi, är överskuldsättning som fenomen här för att stanna. Kreditsamhället är här för att stanna men leder ibland till överskuldsättning. Detta betyder inte att överskuldsättningen inte kan begränsas, visst kan den det. Men det innebär att samhället måste kunna hantera den överskuldsättning som faktiskt förekommer. Att avfärda överskuldsättningen som ett problem för ett fåtal förlorade själar fungerar inte. Samhället har mycket att vinna på att erkänna de omfattande negativa konsekvenserna av överskuldsättning och att försöka mildra dess konsekvenser. Förutom att det minimerar det mänskliga lidandet
för den överskuldsatte leder det till vinster för samhället och borgenärerna."

Källa: Kronofogdemyndigheten, "Alla vill göra rätt för sig", sid 67


- Vad är en skuldsanering?

"Skuldsanering, sanering av en privatpersons skulder vilket vanligtvis innebär bl.a. att den skuldsatte genom en avbetalningsplan får leva på existensminimum under visst antal år."

Källa: NE


"En ansökan om skuldsanering ska lämnas direkt till kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten fattar beslut om skuldsanering och kan bevilja skuldsanering även om en eller flera fordringsägare (så kallade borgenärer) är emot det. Kronofogdemyndigheten kan även fatta beslut om att ändra och upphäva ett beslut om skuldsanering."

Källa: Sveriges Domstolar


- Vem kan få skuldsanering?

"Du kan få skuldsanering om

• du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens).
• det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
• du är folkbokförd i Sverige.

Du får inte ha pågående näringsförbud.

Du kan i princip bara få skuldsanering en gång.

Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster ska komma från annat håll."

Källa: Kronofogdemyndigheten


- Hur uppstår överskuldsättning?

"I en studie som TNS Gallup genomfört har flertalet orsaker till överskuldsättning identifierats. Det går inte att peka ut grupper eller beteenden som är typiska när det gäller överskuldsättning. Utan det är först när flera faktorer samverkar med varandra som problem med överskuldsättning kan uppstå.

Faktorer som kan leda till överskuldsättning:

•Traumatiska händelser
•Systemet (skyddsnät och institutioner)
•Individens kunskaper om ekonomi
•Individens sociala nätverk
•Individens ekonomi
•Personlighet
•Individens hälsotillstånd
•Individens arbetsförmåga"

Källa: Kronofogdemyndigheten

- Vilka inkomster har de som får skuldsanering?
35,2% av de som beviljades skuldsanering under 2009 levde på sjukersättning.
16% var ålderspensionärer.
Endast 29,8% försörjde sig genom inkomst av tjänst.Av de överskuldsatta som beviljades skuldsanering under 2009 förväntades 35,4% kunna betala noll procent av sina skulder under skuldsaneringstiden. 31,8% förväntades kunna betala tillbaka mer än tjugo procent av sin skuldbörda.


Källa: Mathias Månsson, controller, Kronofogdemyndigheten- Varför vill man ändra lagen, så att överskuldsatta ges bättre möjlighet till skuldsanering?

"Idag finns över 400 000 överskuldsatta människor i landet och många av dessa mår dåligt. Överskuldsättningen bedöms leda till kostnader för sjukvård och produktionsbortfall som beräknas kosta samhället 30-50 miljarder kronor per år."

Källa: Kronofogdemyndigheten

"De som ansöker om skuldsanering är i behov av att få sina skulder slutligt reglerade. Många har varit överskuldsatta under lång tid och har skulder som de aldrig kommer att kunna betala. Vi tror att människor med överskuldsättning många gånger hamnar i andra typer av problem; sjukdom, långvarig arbetslöshet och ett utanförskap, då de ofta saknar nätverk. Det är en personlig tragedi för den som drabbas och dennes familj, men också en samhällsekonomisk förlust."

Källa: SvD artikel 2007-07-09, "Skuldsanering måste gå mycket snabbare" av Anna-Carin G Åström, chef för Skuldsanering, samt Eva Liedström Adler, Rikskronofogde

"I Kronofogdens rapport 2008:1 "Alla vill göra rätt för sig" ... tydliga effekter av överskuldsättning bland gäldenärer. Gäldenärer har generellt sett 35 procent lägre hälsovärden än normalbefolkningen. Skuldsättningen leder till ett socialt utanförskap."

Källa: Kronofogdemyndigheten

"Över 130 000 skuldsatta skulle kunna beviljas skuldsanering om de bara sökte."

Källa: Kronofogdemyndigheten i SvD, artikel "Krav på effektivare skuldsanering", 2009-01-05.


- Hur ser historiken kring lagstiftningen ut?

Lagen om skuldsanering för överskuldsatta kom till 1994, och uppdaterades senast år 2006. Syftet med lagen om skuldsanering är "att ge svårt skuldsatta människor en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och därigenom få en chans till ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv." Man ansåg även att "Lagen ska verka förebyggande genom att kreditprövningarna blir noggrannare. Borgenärerna ska få åtminstone en del av sina fordringar betalda." Uppdateringen år 2006 gjordes då kraven på den överskuldsatte bland annat innebar att man på egen hand måste ha försökt komma till uppgörelse med sina borgenärer, vilket var ett hinder för många. Tillräckligt många skuldsatta beviljades inte skuldsanering, varför lagen omarbetades. År 2003 beviljades 1231 personer inledande av skuldsanering, 2007 var det totalt 2456 personer, och under 2009 beviljades totalt 4021 personer inledande av skuldsanering.

Statistik ifrån Kronofogdemyndigheten 2010-03-22. Tack till Ulrika RingFattiga Riddares forum och Insolvens Stockholm samt Mathias Månsson, controller, Kronofogdemyndigheten.

- Vad ligger till grund för en ny ändring av skuldsaneringslagen?

Utredning "Vägen tillbaka för överskuldsatta" SOU 2008:82

"Utredaren Jan Ertsborn har haft i uppdrag att lämna förslag om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt ansvar för företagets skulder, samt undersöka varför privatpersoner som är så skuldsatta att de inom överskådlig framtid inte kan betala sina skulder inte söker (eller inte beviljas) skuldsanering.

I betänkandet föreslår Jan Ertsborn att skuldsaneringsinstitutet mer ska anpassas efter de överskuldsattas förutsättningar. Näringsverksamhet i vilken den skuldsatte har varit engagerad ska även i fortsättningen som regel vara avvecklad innan skuldsanering blir aktuell. Förslaget innebär emellertid bland annat att skuldsanering inte längre ska vara utesluten bara för att skulderna är nya. En annan nyhet är att skuldsanering ska kunna beviljas trots att det är osäkert om gäldenärens betalningssvårigheter är permanenta. Dessutom föreslås att den betalningsperiod som bestäms vid skuldsaneringen kortas från fem år till tre år."

Källa: Regeringskansliet


- Ursprungliga förslag ifrån Insolvensutredningen:

"Förslagen innebär ändringar i skuldsaneringslagen:

•skulderna behöver inte vara lika gamla som idag.
•tiden det tar att sanera skulderna kortas till 3 år.
•Bedömningen av gäldenärens framtida ekonomiska situation kommer att göras över en femårsperiod. I dag sträcker sig den ekonomiska prognosen över en tioårsperiod.
Kronofogden välkomnar förslagen om skuldsanering då de är i linje med de förslag som myndigheten tidigare lämnat till utredningen.

- Förslaget kommer att innebära ett utökat behov av resurser som innebär ökade kostnader för myndigheten då antalet ansökningar ökar, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för skuldsaneringen. Vår prognos pekar på minst en fördubbling av antalet ansökningar, från dagens cirka 7000 ansökningar till mellan 13 000 och 26 000per år.

- Det här är en bra början, men man behöver även se över andra lösningar för att komma tillrätta med överskuldsättningsproblematiken, säger Eva Liedström Adler rikskronofogde. Vi har föreslagit att även små ensamföretagare ska kunna söka skuldsanering om de bedriver en "enklare" verksamhet. Vi föreslår även man ser över möjligheterna till preventiva åtgärder, till exempel att använda lösningar som absolut preskription, räntetak när en skuld registreras i kronofogdens register och att kapitalet i skulden avräknas före avgifter och räntor."

Källa: Kronofogdemyndigheten


- Fungerar skuldsanering, eller fortsätter folk skuldsätta sig även efteråt?

"Drygt 4 000 personer beviljades skuldsanering under 2009 vilket är en ökning med nio procent jämfört med året innan. Att de flesta som får skuldsanering blir skuldfria och återfår balansen i sin ekonomi är också en trend som hållit i sig. Relativt få återkommer med nya skulder hos Kronofogden. Det är nära 95 procent klarar sin skuldsanering.

— Kronofogden har de senaste åren arbetat för att vår handläggning ska vara enklare och lättare att förstå, säger Anna-Carin Gustafsson Åström. Vi försöker att ha fler muntliga kontakter med den skuldsatte under handläggningens gång och har fördjupat dialogen med fordringsägaren.
Det är viktigt att en skuldsanering har den rehabiliterande effekt som lagstiftaren har tänkt sig. Både genom att lagen når ut till fler och att det faktiskt leder till en lösning på de ekonomiska problemen."

Källa: Kronofogdemyndigheten


"...har vi inom skuldsaneringen valt att mäta hållbarheten genom att undersöka hur stor andel av de som beviljas skuldsanering som återkommit med skulder i Kronofogdens register två år efter skuldsaneringsbeslutet. Vi har genomfört tre undersökningar, 2007 (avseende de som fått skuldsanering 2005), 2008 (de som fått skuldsanering 2006), och 2009 (de som fått skuldsanering 2007). Undersökningarna, som baseras på ett slumpmässigt urval, visar följande:

Av de som fick skuldsanering 2005 hade 11,5% återkommit med skulder två år senare.Av de som fick skuldsanering 2006 hade 5% återkommit med skulder två årsenare. Av de som fick skuldsanering 2007 hade 6,5% återkommit två år senare."

Källa: Mathias Månsson, controller, Kronofogdemyndigheten (kronofogdemyndigheten@kronofogden.se), i svar på frågor om statistik kring skuldsanering, ställda av Ulrika Ring, Fattiga Riddares forum och Insolvens Stockholm (ulrika.ring@insolvensstockholm.se)Pingat på intressant.se och twingly.com

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

7 kommentarer:

 1. Mycket bra sammanställning!

  MVH
  Robert

  http://www.systemsnyltarna.blogspot.com

  SvaraRadera
 2. Lättförståeligt. Borde läggas ut som helhet på FR tycker jag.

  SvaraRadera
 3. Ja, det var väldigt bra Mannan. Håller med Johnny Rocker att det borde läggas ut på FR.

  SvaraRadera
 4. Tack för det, men det fattas några bitar än. Behöver sitta en stund till med det, men det var ju det där med att få tiden att räcka också...

  SvaraRadera
 5. Har inte du 36 timmar på ett dygn. Betalt i och för sig de första två...:) bra sammanställt :)

  SvaraRadera
 6. O vilken bra sammanställning! Tack! Den ska jag genast göra reklam för.

  SvaraRadera
 7. bra redovisat men undrar om en liten detalj.. jag fick skuldsanering godkänd på fem år i dec 09, började betala i januari 10.. har sedan dess blivit uförsäkrad från fk och lever nu på socbidrag. har fortsatt betala trots en mycket ansträngd ekonomi.. men nu till frågan. om det blir ny tid på tre år för att betala, gäller det mig oxå? eller ska jag söka om ändrat belopp? det är ju akillnad på att betala 377 kr om mjag har 5100 innan betalning än om jag har 3600 innan jag betalt.. tacksam för svar

  SvaraRadera