söndag 15 augusti 2010

Rikskronofogde Eva Liedström Adler svarar angående umgängesbarnen

...mailet kom i fredags och jag lägger ut svaret här eftersom det finns ett stort intresse för frågan.

För tidigare korrespondens, se
...men inte om min mamma har skulder
Svar ifrån Kronofogdemyndigheten
Brevsvar till tf Rikskronofogden


"Hej,

Tack för ditt brev och de positiva synpunkter du lämnar avseende Kronofogdemyndighetens arbete med att modernisera de regler som styr vår verksamhet och därigenom skapa en större balans mellan gäldenärens skyldighet att betala och borgenärens rättighet att få betalt. Genom att lämna förslag och synpunkter i olika sammanhang försöker myndigheten bidra till det du efterlyser, nämligen en i samhället förändrad syn på gäldenären och insikt om den situation hon eller han befinner sig i.

Jag vill inledningsvis säga att den konkurrens mellan reglerna i föräldrabalken och utsökningsbalken som du talar om inte är en juridisk realitet. I en utmätningssituation är det utsökningsbalkens regler som är avgörande.

I brevet tar du också upp svårigheten att kombinera rollen som förälder med rollen som gäldenär. Det är, som du så tydligt beskriver, lätt att se de problem som uppkommer för föräldrar och barn när en förälder är föremål för löneutmätning. När det gäller möjligheten att ta hänsyn till kostnader för ett barn som inte bor hos båda föräldrarna bör man skilja på utgifter för underhåll och utgifter för umgänge.

Underhåll

Ett barn som bor endast hos den ena föräldern försörjs dels av boförälderngenom det underhåll hon eller han står för genom att ha barnet boende hos sig, dels genom det underhållsbidrag som den andra föräldern ska betala enligt 7 kap 2 § föräldrabalken. En gäldenär som inte har sitt barn stadigvarande boende hos sig förbehålls vid löneutmätning medel i förbehållsbeloppsberäkningen för att kunna betala underhållsbidrag och därmed fullgöra sin underhållsskyldighet för barnet. När föräldern har barnet hos sig kan myndigheten besluta att föräldern, enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, får avdrag på sin underhållsskyldighet eftersom skyldigheten fullgörs genom att barnet vistas hos föräldern som då svarar för den dagliga försörjningen av barnet. Ett sådant avdrag ska i första hand avräknas från skuld avseende äldre utmätningsbara bidrag som föräldern ännu inte har betalat. Om det visar sig att föräldern inte betalar sin del av det löpande underhållet förbehålls föräldern inte heller medel för sådana betalningar när förbehållsbeloppet ska fastställas. Boföräldern får dessutom förbehålla sig ett belopp för varje hemmavarande barn för att säkerställa barnets dagliga försörjning.

Umgänge

När det gäller kostnader för umgänge med ett barn som inte bor hos den aktuelle föräldern handlar det främst om kostnader för resor.

Bestämmelser om löneutmätning har funnits sedan 1917. Även om innehållet i reglerna har förändrats något över tiden är huvudprinciperna för hur förbehållsbelopp fastställs desamma. Gäldenären få behålla medel för att klara sin och sin familjs försörjning. Under årens lopp har det utvecklats ett regelverk som innebär att gäldenären jämte normalbeloppet även ska förbehållas medel som täcker boendekostnad och betalning av underhållsbidrag om gäldenären betalar sådant bidrag. Dessutom har det genom åren utvecklats en praxis som innebär att Kronofogdemyndigheten gör tillägg till normalbeloppet för sjukdomskostnader, kostnader för fullgörande av tjänst, barntillsyn och, från 2007, även för kostnader för medlemsavgift till arbetslöshetskassa. Det finns för närvarande ingen praxis som innebär att tillägg till normalbeloppet kan göras för umgängeskostnader. I avsaknad av stöd i regelverket eller nybildad praxis anser sig Kronofogdemyndigheten inte i nuläget kunna bortse från detta eftersom det skulle betyda att myndigheten då börjar fatta beslut som går emot såväl gällande lag som praxis. Det ligger i myndighetens uppdrag att upplysa lagstiftare och andra beslutsfattare om de konsekvenser reglerna innebär. Det uppdraget arbetar myndigheten kontinuerligt med genom att i olika sammanhang lämna förslag till regeländringar, avge yttranden och lämna synpunkter till de nyss nämnda mottagarna.

Även vid beslut om skuldsanering tar Kronofogdemyndigheten hänsyn till den försörjningsbörda gäldenären har och gäldenären förbehålls medel för att kunna fullgöra underhållsskyldigheten. Bedömningen av om hänsyn ska tas till utgifter för umgänge med barn eller inte är emellertid, som du riktigt påpekar, olika beroende på om bedömningen görs i handläggningen av en utmätning eller i ett skuldsaneringsärende. Det beror på att vid fastställande av förbehållsbeloppet i en utmätningssituation gäller reglerna i utsökningsbalken utan undantag och beslutet om förbehållsbeloppet omprövas så snart Kronofogdemyndigheten får kännedom om att gäldenärens ekonomiska förhållanden har ändrats, medan vid fastställandet av förbehållsbelopp för en person som ska beviljas skuldsanering tjänar reglerna endast som vägledning. Motivet till att reglerna endast är vägledande i en skuldsaneringssituation är att ett beslut om skuldsanering med därtill kopplad betalplan ska gälla under hela den femåriga betalperioden. Ett beslut om skuldsanering omprövas först om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats. I ett sådant perspektiv behövs en ekonomisk marginal för att öka möjligheten att beslutet ska hålla och gäldenären därmed kommer betala i enlighet med betalplanen under hela perioden.

Barnpension

Barnpension är en ersättning för den underhållsskyldighet den bortgångne föräldern inte längre kan fullgöra. Den del av pensionen som, efter avdrag för preliminär skatt, tillsammans med allmänt barnbidrag tillkommer sådant barn ingår i beräkningen av boförälderns förbehållsbelopp eftersom man vid bestämmandet av förälderns underhållsskyldighet ska ta hänsyn till barnets behov, dess egna inkomster och tillgångar samt till sociala förmåner. I de fall barnets pension och förmåner överstiger normalbeloppet för barn får barnet behålla det överskjutande beloppet.

Du undrar vidare varför Kronofogdemyndigheten inte registrerar vilka gäldenärer som har barn. De uppgifter som Kronofogdemyndigheten får använda som sökbegrepp är reglerade i lag. Bland de begrepp som myndigheten får använda för att elektroniskt söka fram olika uppgifter återfinns tyvärr inte uppgift om barn. Kronofogdemyndigheten får därför inte andvända uppgift om barn som sökbegrepp för att söka fram information och registrerar därför heller inte denna typ av uppgifter på sådant sätt att de blir sökbara. Att Kronofogdemyndigheten inte får använda uppgift om barn som sökbegrepp hindrar dock inte att informationen dokumenteras om den behövs för handläggningen av målet. Kronofogdemyndigheten har dock givits ett undantag från den nyss nämnda regeln och tillåts registrera barn i samband med avhysningar i syfte att kartlägga och föreslå åtgärder mot problematiken med att barn drabbas av avhysning. Myndigheten ser också,precis som du, att det finns ett värde i att registrera uppgifter på ett sökbart sätt för att i olika sammanhang kunna ta fram fler intressanta uppgifter ur den informatiosmängd som myndigheten har tillgång i sina register. Det är emellertid så att i avvägningen mellan risken för otillbörliga intrång i den personliga integriteten och att få tillgång till statistikuppgifter har lagstiftaren valt att tillgodose den personliga integriteten.

I brevet nämner du att Försäkringskassan är den ca 51:a största borgenären hos Kronofogdemyndigheten avseende antal skulder och skuldbelopp. Jag utgår ifrån att siffran avser antal inlämnade ansökningar om betalningsföreläggande. En liten del av de fordringar som Försäkringskassan i slutänden begär verkställighet av måste först fastställas i en dom, t.ex.ett utslag, för att kunna verkställas och handläggs därefter som enskilda mål under verkställigheten. Det rör sig i dessa fall om bl.a. fordringar på underhållsbidrag eller återkrav av för mycket utbetalt stöd eller bidrag i något sammanhang. Den stora andelen ansökningar om verkställighet som Försäkringskassan lämnar in är emellertid direkt verkställbara allmänna fordringar. Under det senaste halvåret lämnade Försäkringskassan in över 316 000 mål avseende underhållsbidrag. Skatteverket, som under samma period lämnade in nästan 167 000 mål, kommer på andra plats bland de statliga ingivarna. När det gäller antal ansökningar om betalningsföreläggande ligger Försäkringskassan under det gångna halvåret på 43:dje plats bland borgenärerna med 807 st. ansökningar. Trafikförsäkringsföreningen, som du också nämnde, lämnade förra halvåret in drygt 55 000 ansökningar om betalningsföreläggande och ligger därmed storleksmässigt på sjätte plats bland enskilda borgenärer. Alla utslag går dock inte vidare till verkställighet.

Jag hoppas att jag med detta lyckats förklara något om förutsättningarna för Kronofogdemyndighetens hantering av de frågor som du har ställt.

Med vänlig hälsning

Eva Liedström Adler"


Värt att kommentera, eller hur? MEN jag har för stunden "bara" åtta limpor på jäsning i köket, en jättedisk som morrar (jo, faktiskt) åt mig när jag passerar diskbänken, två katter som vill ha mat, en tonåring som surar i tv-soffan för att hon tvingades laga sin fiskgryta själv ikväll, fyra liter svamp som ska rensas, kokas av och frysas samt en tvättkorg som kommer hålla mig sysselsatt under resten av kvällens vakna timmar, så jag överlåter åt er läsare att bena upp vad ni tycker först. Vad tycker ni?

5 kommentarer:

 1. Kors vilken intensiv söndagskväll du får! Brevet ovan snurrar säkert i huvudet på dig medan du jobbar dig igenom alltihopa! :)

  Det här tycker jag är det mest fantastiska av allt och egentligen kontentan om var någonstans man måste börja för att få en ändring till stånd. Var detta är någonstans i praktiken vet jag inte. Än.

  "Jag vill inledningsvis säga att den konkurrens mellan reglerna i föräldrabalken och utsökningsbalken som du talar om inte är en juridisk realitet. I en utmätningssituation är det utsökningsbalkens regler som är avgörande."

  Barnen är med andra ord chanslösa då föräldrabalken och barnkonventioner etc inte behöver tas hänsyn till tack vare utsökningsbalken. Summan av allt med andra ord.

  SvaraRadera
 2. Med andra ord så går kapitalet före barnen. Det har ingen betydelse hur mkt Adler än försöker försvara och förklara. Hon har ett arbete där hon är det högsta hönset för en myndighet som utarmar skuldsatta människor.

  SvaraRadera
 3. Svar 1: Adler
  Bestämmelser om löneutmätning har funnits sedan 1917. Även om innehållet i reglerna har förändrats något över tiden är huvudprinciperna för hur förbehållsbelopp fastställs desamma

  Svar 2:Adler

  I avsaknad av stöd i regelverket eller nybildad praxis anser sig Kronofogdemyndigheten inte i nuläget kunna bortse från detta eftersom det skulle betyda att myndigheten då börjar fatta beslut som går emot såväl gällande lag som praxis. Det ligger i myndighetens uppdrag att upplysa lagstiftare och andra beslutsfattare om de konsekvenser reglerna innebär. Det uppdraget arbetar myndigheten kontinuerligt med genom att i olika sammanhang lämna förslag till regeländringar, avge yttranden och lämna synpunkter till de nyss nämnda mottagarna.

  Min kommentar:
  Reglerna från 1917 har myndigheten enligt egna
  svaret ovan kontinuerligt arbetat med och lämnat
  förslag till regeländringar etc..
  Kan jag bara tolka som Praxis är att ej ändra någoting sedan 1917 därav det magra antal
  kontinuerligt lämnade förslag och då kan
  myndigheten naturligvis inte heller gå emot
  praxis o gällande lagstiftning sedan 1917.

  SvaraRadera
 4. Grattis! Du är troligen en av de få utvalda som fått något svar från denna dam.

  Själv har jag skrivit åt henne flera gånger, men inte hört ett skvatt.

  Byråkrati i teori är en sak, i verkligheten en annan.

  Där alla ska göra rätt för sig...

  NoCash

  SvaraRadera
 5. Nu är jag ingen mästare att redigera texter, men hade det inte gått att skriva detta mer begripligt och kortare. Sen är det väl som så att KFM-häxan jobbar för gäldenären. Att sen barn och ev familj råkar illa ut, struntar dom väl i. Off Topic; Skrattar fortfarande åt Jan Ertsbom, som jag trodde var dom utsattas vän. Men som anser att rätten till avhysningar måste finnas för en hyresvärd. Så var det med det!

  SvaraRadera