onsdag 31 augusti 2011

Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som avfattat ett beslut så att myndighetens opartiskhet kunnat sättas i fråga

Som myndighetsutövare är det säkert ganska lätt att göra fel, oavsiktligt eller inte. Privatpersonen kan ha en uppfattning om vad som hänt, den statliga tjänstemannen kan ha en annan, och upplösningen kan vara en smäll på fingrarna baserat på att någon gjort ett olyckligt ordval. Själv ser jag ett visst intresse att hålla känsliga konversationer på brevpapper eller att föra dem via epost, något en jurist rått mig till så sent som under vintern gällande ett personligt ärende. Vissa andra kanske önskar att de hade använt alfabetet lite mer flitigt?

Från JO:s/Riksdagens ombudsmäns hemsida, http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=5371Beslutsdatum: 2011-02-17
Diarienummer: 2030-2010
Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger

Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som avfattat ett beslut så att myndighetens opartiskhet kunnat sättas i fråga

Bakgrund

Advokaten Per Aspendal framförde klagomål mot Kronofogdemyndigheten. Klagomålen gällde främst att en tjänsteman hos myndigheten hade agerat i strid med det krav på opartiskhet som ställs upp i 1 kap. 9 § regeringsformen. Bakgrunden var i huvudsak följande.

Per Aspendal företrädde ett bolag i en tvist mot ett konkursbo. Konkursförvaltaren hade ansökt om handräckning enligt 7 kap. 14 § konkurslagen avseende datorer som påstods vara i Per Aspendals klients besittning. Handläggare hos Kronofogdemyndigheten var kronofogden Lars Lundgren vid kontoret i Västervik.

Kronofogdemyndigheten avslog begäran om handräckning. I beslutet angavs även att Kronofogdemyndigheten "rekommenderar konkursförvaltningen att ansöka om särskild handräckning".

Även handläggningen i övrigt hade framstått som felaktig, osäker och partisk. När Per Aspendal begärde uppgift om ärendets diarienummer uppgav Lars Lundgren att det förekom så få ärenden av aktuellt slag vid kontoret att diarieföring inte behövdes. Vidare har Lars Lundgren vid åtskilliga tillfällen besvarat frågor per telefon trots att handläggningen främst ska ske i skrift.

Utredning

Kronofogdemyndigheten anmodades att göra en utredning och yttra sig över Per Aspendals anmälan. I sitt svar, som gavs in av biträdande processägaren Karin Berglöf Hedar och verksjuristen Monica Nilsson, hänvisade Kronofogdemyndigheten inledningsvis till yttranden från chefen för södra indrivningsavdelningen, Lennart Bjerkner, och kronofogden Lars Lundgren.

Av en till yttrandena fogad handling framgick att ansökan om handräckning inkom och diariefördes hos Kronofogdemyndigheten den 18 december 2009.

Lars Lundgren anförde bl.a. följande.

Under handläggningen sker viss kommunikation med parterna telefonledes för att göra vissa klarlägganden och undvika missförstånd. I beslutet 2010-02-01 att vägra förrättning rekommenderades sökanden att som alternativ till överklagande ansöka om handräckning enligt lagen om handräckning och betalningsföreläggande. Jag har genom denna rekommendation naturligtvis ej tagit någon ställning i partsfrågan utan endast önskat informera om den lagstiftning som står till buds i dessa angelägenheter. Detta måste anses ligga inom den serviceanda som bör tillämpas av statliga myndigheter. Vidare anmärker [svaranden, JO:s anmärkning] på att målet ej diarieförts. Detta måste vara ett missförstånd. Jag vill minnas att [svaranden] efterfrågade ett diarienummer och att jag vid tillfället icke kände till diarienumret och uppgav att numret saknar intresse då endast ett ärende av denna typ är under handläggning på kontoret.

Kronofogdemyndigheten anförde bl.a. följande.

Kronofogdemyndigheten ska verka opartiskt och sakligt. Därutöver ska myndigheten bl.a. verka för att parterna i ett ärende ges möjlighet att ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Det kan och ska ske på olika sätt beroende på vad saken gäller och om det finns någon särskild reglering på området.

Av förvaltningslagen följer att Kronofogdemyndigheten får och ska, i lämplig omfattning, bl.a. råda, upplysa och informera parterna. Sådana upplysningar kan lämnas på eget initiativ eller vid särskild förfrågan, muntligt eller skriftligt. Att sådana upplysningar lämnas innebär inget ställningstagande från myndighetens sida och medför inte i sig att myndigheten kan anses agera osakligt eller partiskt.

Kronofogdemyndighetens bedömning

Av avdelningens yttranden och handlingarna i ärendet framgår att ansökan registrerats i utsöknings- och indrivningsdatabasen, att ansökan och framställda invändningar och svaromål kommunicerats skriftligt med parterna och att särskilt avslagsbeslut fattats. Därutöver har viss kommunikation skett telefonledes. Kommunikationen verkar i huvudsak avsett vissa förtydliganden. Vad som sagts vid dessa samtal är inte dokumenterat i ärendet.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta handläggarens uppgift om att den muntliga kommunikationen avsett just förtydliganden och vad som sagts rörande uppgiften om diarienummer. Då uppgifterna inte påverkat handläggningens utgång och i övrigt verkar vara av mer summarisk betydelse, saknas anledning att särskilt dokumentera varje uppgift. Möjligtvis hade det varit lämpligt att i mer generella ordalag notera samtalens förekomst i tjänsteanteckningarna. Därutöver borde handläggaren tagit reda på diarienumret och lämnat upplysning om det för att undvika missförstånd.

De upplysningar och förtydliganden som handläggaren lämnat muntligt och skriftligt framstår som lämpliga och helt ändamålsenliga. Ordvalet "rekommenderar" i beslutet kan möjligtvis uppfattas som en uppmaning och är olyckligt i sammanhanget. Ett mer lämpat ordval hade varit "upplyser" eller "informerar". Kronofogdemyndigheten beklagar detta men anser inte att det därmed begåtts något fel eller att myndighetens eller handläggarens opartiskhet kan ifrågasättas.

Per Aspendal kommenterade remissvaret.

Bedömning

I ett beslut i ett ärende, som härrörde från en tvist mellan två enskilda parter, har Kronofogdemyndigheten avslagit en ansökan från en av parterna om handräckning. Ansökan gällde återtagande av egendom från den andra parten. Efter att Kronofogdemyndigheten i beslutet meddelat att ansökan lämnas utan bifall har myndigheten rekommenderat parten att i stället använda sig av ett alternativt förfarande.

Anmodad att yttra sig över det inträffade har Kronofogdemyndigheten - utöver att man funnit ordet "rekommenderar" olyckligt - inte ansett sig kunna finna att något fel begåtts eller att myndighetens opartiskhet kan ifrågasättas. Jag delar inte den bedömningen. Det är enligt min mening självklart att en myndighet riskerar att inte framstå som objektiv om den i ett beslut av detta slag lämnar upplysningar som inte kan förstås som annat än råd till den ena parten. Det kan, som i detta fall, ge intryck av att myndigheten går denna parts ärenden, dvs. att den inte är opartisk. I anledning av vad myndigheten anfört vill jag även erinra om att serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen är underordnad grundlagens objektivitetskrav (se JO 2009/10 s. 191, som gällde en chefskronofogde som hjälpt en part att bemöta ett överklagande).

När det gäller dokumentation av telefonsamtal och skyldigheten att lämna upplysningar om diarienummer instämmer jag i Kronofogdemyndighetens bedömning.

Vad som i övrigt har framkommit föranleder inte några uttalanden från JO:s sida.

Senast uppdaterad: 2011-02-16

4 kommentarer:

 1. Väldigt bra ämne att ta upp eftersom bevis
  finns på kronofogdemyndighetens förmåga i
  yttrande till första instans en tingsrätt
  tillrättalägga ärenden opartiskt i utsökningsmål.
  Därmed kan ifrågasättas kronofogdemyndighetens
  avsaknad av objektivitetskrav som finns i grundlagen.
  Dessutom bygger en tingsrätts ställningstagande
  på det expertutlåtande genom yttrandet som
  kronofogdemyndigheten gjort i ärenden.
  Jag förstår att många klagande ger upp.
  Stort Nej av fogden innebär lika stort Nej
  av en Tingsrätt i ärendets slutskede och
  få är dom som orkar dra det vidare.
  Därför är det viktigt att syna partiska
  ställningstagande gjorda av kronofogdar.
  heder och bärstol åt mannan...
  /Pluribus

  SvaraRadera
 2. Tack, men det var oförtjänt beröm. Det var ju Justitieombudsman Hans-Gunnar Axberger som granskade och kritiserade KFM, och inte jag. Men man hittar mycket intressant information på JO:s hemsida, gällande all myndighetsutövning i Sverige :)

  SvaraRadera
 3. ja men då ger vi honom heder
  och dig beröm för det var du som
  startade med din lysande artikel i ämnet.
  seså unna dig lite sylt..
  Pluribus

  SvaraRadera
 4. Då man har upplevt denna myndighet, kf då, från deras allra sämsta sida så kan jag meddela att opartighet och etik och moral finns inte inom dess väggar.

  SvaraRadera